รถติด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ให้บอกวิธีการมาด้วย ชี้ ใช้ได้เพียงการบูรณา การเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้โดยตรง “รรท.ผบช.น.” พอใจผลงานชุดจราจรลงพื้นที่ 21 เส้นทางวันแรก เร่งระบายรถในช่วงเย็นถนน โล่งเร็วขึ้น 10-30 นาที ด้าน “บิ๊กป้อม” พร้อม นั่งหัวโต๊ะถกปัญหาจราจรกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ขณะที่ สนข.ขอความร่วมมือส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนเหลื่อมเวลาทา�งาน ช่วยแก้วิกฤติจราจรเมืองกรุง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ท �าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ รัฐมนตรี(ครม.)ถึงกรณีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ(สปท.) เสนอให้ใช้อา�นาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหาการจราจร ว่า ทา�ไมต้องใช้มาตรา 44 ซึ่งมาตรานี้ใช้เพื่อการบูรณาการเท่านั้น แต่ ไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้โดยตรงซึ่งต้อง มีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านเพื่อจัดระเบียบใน สิ่งที่ละเลยมายาวนานทาให้ปัญหาพันกัน� ทั้งหมด จึงต้องไปดูรายละเอียดว่าจะบูรณาการ ได้อย่างไรในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่าเพียง เสนอให้ใช้มาตรา 44 อย่างเดียว แต่ขอให้เสนอ วิธีการมาด้วย เพราะยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ มาตรา 44 อย่างไร ดังนั้นขอให้หารือกันมาก่อน ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ก็ดูแลเรื่องนี้ อยู่แล้ว

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท. ผบช.น.กล่าวถึงผลปฏิบัติการของชุดเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ“ท�าการจราจรวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อ วาน” (Before and After Will Better) ที่ได้ ปล่อยแถวด�าเนินการเมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา บน 21 เส้นทาง ได้แก่ถนน รัชดาภิเษก งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ วิภาวดีรังสิต พหลโยธิน รามอินทรา ประเสริฐมนูกิจ ประดิษฐ์ มนูธรรม ลาดพร้าว รามค �า แหง พระราม 9 เพชรบุรี สุขุมวิท สาทร พระรามที่ 4 พระราม ที่ 2 เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ บรมราชชนนี คู่ ขนานลอยฟ้า และทางด่วน

“การปฏิบัติการถือว่าได้ผลเป็นที่น่า พอใจ เพราะถนนสายส�าคัญ อาทิ ถนน วิภาวดีรังสิต รถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องช่วงเวลา 20.20 น. (มีเส้นทางภารกิจ)ถนนพระรามที่ 2 หมดปัญหาจราจร เวลา 19.20 น. ถนนพระราม ที่4 หมดปัญหาจราจร เวลา19.30 น. และถนน พระราม 9 หมดปัญหาจราจร เวลา 19.50 น. เป็นต้นซึ่งค่าเฉลี่ยรถหมดปัญหาตามถนน 4 สายหลักนั้นเร็วขึ้น อยู่ที่ 10-30 นาที ก็เป็น ตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้ เพราะเราให้ตา�รวจระดับ รอง ผบช.น.สั่งการจากวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ มีรอง ผบก.ควบคุมในพื้นที่อีกที ซึ่งกา�ลังเจ้า หน้าที่ตา�รวจจราจรก็ทา�ได้เต็มที่ เต็มกา�ลังความ สามารถของเราหลังจากนี้จะเร่งดา�เนินการตาม เส้นทางดังกล่าว และในชั่วโมงเร่งด่วนต่อไป” พล.ต.ท.ศานิตย์ ยา้�

มีรายงานว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเดินทาง มาเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑล ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สา�นักงานตา�รวจ แห่งชาติมีวาระสา�คัญดังนี้ สภาพปัญหาการจราจร ในเขตกรุงเทพฯ และช่วงพื้นที่รอยต่อกับเขต ปริมณฑลและแผนการบริหารจัดการการจราจร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, ผลการดา�เนิน การของอนุกรรมการประสานการแก้ปัญหาจราจร และขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล, ร่างคา�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณา การขับเคลื่อนแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการแก้ไขปัญหาของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการด�าเนินการจัด ระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ จัดระเบียบรถ จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เป็นต้น

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุม อาทิ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) ผบก.น.1-9 ผบช.ภ.1-2 และ 7 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรม ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรม โยธาธิการและผังเมือง สา�นักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร สา�นักงานจราจรและ ขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 รักษา พระองค์กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

รายงานจากส�านักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร(สนข.)แจ้งว่า สนข. มีมาตรการเหลื่อมเวลาในการทา�งาน เพื่อช่วย แก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ ให้คนกรุงเทพฯ ทยอยออกจากบ้านไม่ให้ออกมาเวลาเดียวกัน จะช่วยกระจายการเดินทางของประชาชน ไม่ ให้กระจุกตัวบนท้องถนนช่วงเร่งด่วนเช้าและ เย็น ก�าหนดให้หน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจแบ่งเวลาท �า งานเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1.เข้าทา�งาน 07.30 น. เลิกงาน 15.30 น. 2.เข้าทา�งาน 08.30 น. เลิกงาน 16.30 น. และ 3.เข้าท �า งาน 09.30 น. เลิกงาน 17.30 น. ปัจจุบันยังใช้มาตรการนี้อยู่ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อาทิ โรงเรียนต่าง ๆ ที่กา�หนดช่วง เวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนแตกต่างกัน โดยห่าง กันประมาณ 15-30 นาที

ส่วนภาคเอกชนก่อนหน้านี้ สนข.เคย ขอความร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือธนาคารของรัฐ และ เอกชนทุกแห่งใช้มาตรการดังกล่าวด้วย โดย ทยอยกันเปิดทา�การ แต่ปัจจุบันเลิกใช้มาตรการ นี้ไป ทา�ให้ธนาคารเปิดทา�การพร้อมกัน แต่ก็มี เอกชนบางแห่งร่วมมือใช้มาตรการเหลื่อม ทางานโดยเฉพาะอาคารย่านสาทร� ที่เข้าร่วม โครงการ “สาทรโมเดล” แก้ปัญหารถติดย่าน สาทร ทั้งนี้สนข.บังคับส่วนราชการและเอกชน ในการใช้มาตรการดังกล่าวไม่ได้แต่ขอความ ร่วมมือ อย่างไรก็ตาม หากส่วนราชการ เอกชน และห้างร้านต่างๆ ช่วยกันใช้มาตรการนี้จะช่วย เฉลี่ยการเดินทาง และช่วยแก้ปัญหาวิกฤติ จราจรได้ในระดับหนึ่ง

ด้านนายสุจินต์ ทยานุกูล ผู้อา�นวยการ กองจัดระบบการจราจรทางบก สนข.กล่าวว่า นอกจากมาตรการเหลื่อมเวลาทา�งานแล้ว ควร ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และ เทคโนโลยีทันสมัย อาทิ เช็กข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหาการจราจรแบบทันทีทันใด หรือ เรียลไทม์ จะช่วยในการตัดสินใจ บริหารจัดการ ช่วงเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทาง ที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นได้ จากเดิมต้อง เผื่อเวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชม.สามารถลด ระยะเวลาเดินทางลงได้ หรืออย่างโครงการ พร้อมเพย์ ก็ช่วยลดการเดินทางของประชาชน ในการไปติดต่อทา�ธุรกรรมกับธนาคาร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.