Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น หลายแห่ง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูง วัยในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตหลัง เกษียณ หรือให้มีเพื่อนเพื่อคลายเหงา รวมทั้ง สร้างทักษะการเรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัย ใหม่ เรียกว่าให้กับโลกดิจิตอล

สำา หรับที่เมืองหุ่นฟางนก จ.ชัยนาท เทศบาลตำาบลห้วยงู อ.หันคา เพิ่งจะปิดหลักสูตร “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ” ไปหมาด ๆ สร้าง สุขให้กับผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก โดยมี นาย จรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เดินทางไปเป็นประธานมอบ วุฒิบัตรผู้สำาเร็จการศึกษา โดยมี นายบรรเจิด อนุเวช รอง ผวจ.ชัยนาท นายเอก โสภิษฐา นนท์ นายอำาเภอหันคา นายเลิศฤทธ์ิ พลนิกร นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยงู ให้การต้อนรับ

นายจรินทร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า รศ.นราพร จันทร์ ร์ โอชา ภริยาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในเรื่องการดูแลผู้ สูงอายุ ได้เรียกตัวแทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าพบ เพื่อสอบถามการดำาเนินงานของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้แนวทางการดำาเนินงานให้ ผู้สูงอายุมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน งานมีส่วนร่วมให้เกิดรูปธรรมและชุมชนร่วมกัน มีส่วนร่วมทุกวัยโรงเรียน สร้างสุขผู้สูงอายุได้นำา แนวคิดมาปฏิบัติ ในการดำาเนินงาน 8 ด้าน ดังนี้ 1. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. คลังปัญญาข้าราชการ เกษียณอายุมีส่วนร่วม3. จัดให้มีการซ่อมแซมปรับ สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย4. มีส่วนร่วมของคน หลายวัย เช่น เด็ก นักเรียน คนวัยทำางาน พระภิกษุ ครู 5. มีการจัดตั้งศูนย์บริวารพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน ให้มี กิจกรรมภายในและภายนอกศูนย์6.ให้มีสภาเด็กมี บทบาทในการดำาเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 7. ส่ง เสริมการผลิต สร้างให้เกิดตลาดภายในชุมชน และ แลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน และ 8. จัดระบบ ฐ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และสามารถนำาไปใช้ ใ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด นายเลิศฤทธ์ิ นายกเทศมนตรี ตำาบลห้วยงู กล่าวว่า โรงเรียนสร้างสุขผู้สูง อายุ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เน้นเนื้อหา สาระเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุข ภาพ ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสิมอาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป ด้านการทำากิจกรรมร่วมกันในสังคม ด้านความมั่นคงแห่งชีวิต และสวัสดิการของผู้สูง อายุ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการเรียนรู้แบบผู้สูงอายุ ที่ให้ความสำาคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการ ศึกษา มีทั้งแนวทางการฝึกอบรม แนวทางการจัด กิจกรรม แนวทางการอภิปรายกลุ่มจากกรณี ศึกษา และจากการเสวนาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ด้านการส่ง เสริมอาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ด้าน ทำากิจกรรมร่วมกันในสังคม ด้านความมั่นคง แห่งชีวิตและสวัสดิการผู้สูงอายุ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง ถิ ถิ่น

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยงู กล่าวอีกว่า โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุโ มีวิชาการเรียนการ สอน 7 วิชา ประกอบด้วย วิชา พุทธศาสนา วิชากฎหมายทั่วไป วิชาส่งเสริมการดูแลสุขภาพ วิชา นันทนาการ วิชาการทั่วไป วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิชาการส่ง เสริมฝึกอาชีพ ซึ่งได้เปิดการเรียน การสอนมาตั้งแต่ วันที่21 มกราคม 59 ถึง 26 สิงหาคม 59 มีผู้สูงอายุ จบการศึกษา รุ่ นที่ 1/2559 ชั้นตรี จำานวน 55 คน จาก 64 คน มีการ เรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 และที่ 4 ของทุกเดือนใช้เวลาเรียน 1 ปี

นายเลิศฤทธ์ิ กล่าวอีกว่า ส่วนครูที่สอน เป็นข้าราชการที่เคยดำารงตำาแหน่งสอนวิชา ต่าง ๆ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มีจิตอาสาที่ สอนให้โดยไม่คิดค่าจ้าง อาทิ วิชากฎหมายทั่วไป ใช้ทนายความ วิชาพุทธศาสนา ใช้พระคุณเจ้า ในท้องถิ่น วิชาส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ใช้เจ้า หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล วิชาส่งเสริมการฝึกอาชีพ ใช้ผู้มีความรู้ความ สามารถที่ประสบผลสำาเร็จในการประกอบอาชีพ มาเป็นวิทยากร นักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนสร้าง สุขผู้สูงอายุ เป็นการพบปะกันเดือนละ4 วัน ทุก คนต่างมีความสุขกับการเรียน ได้พบปะกัน ทำาให้มีความสุขใจ มีอายุยืนยาว เป็นร่มโพธ์ิร่ม ไทรให้ลูกหลานได้ยึดเหนี่ยวนานแสนนาน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.