ไพบูลย์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ชีวิต ยืนยันทำ�ท กุ อย่�งถูกต้องทุกขั้นตอน แฉ พบ ดีเอ็นเอ “พ.ต.ท.” รอง หน.ควบคุมผู้ ต้องห�ดเอีสไอ ปนในถุงเท้� “ธวัชชัย” แต่ไม่ ฟันธงเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ขณะที่ ช�วเก�ะ ย�ว จ่อยื่นหนังสือ “บิ๊กตู่” ทวงถ�มคว�มคืบ หน้�เพิกถอนเอกส�รสิทธิ น�ยทุนรุกที่ป่� สงวนแห่งช�ติป่�ช่องหล�ด-เก�ะย�วใหญ่ 200 ไร่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.