‘ดาว์พงษ์’เอาด้วยเลิกใช้เกรดกู้กยศ.

Daily News Thailand - - การศึกษา -

รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจาก นายทหารมหาดเล็กคนหนึ่งมีดำาริที่จะช่วย เหลือชาวต่างประเทศที่นำาสิ่งของมาร่วมใน งานแสดงพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สามารถขายของได้ บ้าง จึงนำาความขึ้นกราบบังคมทูล และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ดำาเนินการออกสลากกินแบ่งโดย ใช้ของที่นำามาจัดแสดงเป็นของรางวัลตาม มูลค่าของเงินรางวัลที่จะได้รับ แต่ถ้าต้องการ รับเป็นเงิน จะต้องถูกลดเงินรางวัลลงร้อยละ ๑๐ การออกรางวัลครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ ประเทศไทยและเป็นครั้งเดียวในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสลากกินแบ่งชุดแรกนี้พิมพ์ออกจำาหน่าย จำานวน ๒๐,๐๐๐ ฉบับ ขายราคาฉบับละ ๑ ตำาลึง หรือ ๔ บาท ผลการออกรางวัลมีเฉพาะ รางวัลที่ ๑-๓ คือ รางวัลที่ ๑ เลขที่ออก ๑๖๗๒ เงินรางวัล ๑๐๐ ชั่ง หรือ ๘,๐๐๐ บาท รางวัล ที่ ๒ เลขที่ออก ๑๔๒๕ เงินรางวัล ๕๐ ชั่ง หรือ ๔,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ เลขที่ออก ๓๖๖๒ เงินรางวัล ๒๕ ชั่ง หรือ ๒,๐๐๐ บาท.

อารี พลดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.