ทา�ได้แค่ลดเวลารถติด

Daily News Thailand - - การเมือง -

ยืดอกยอมรับแบบชายชาติทหาร พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ว่า การใช้อ�านาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ไม่ สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้โดยตรง แต่มาตรานี้จะใช้เพื่อบูรณาการ ซึ่งจะทา�อย่างไรต้องหารือในรายละเอียด พร้อมกา�หนดวิธีการร่วมกัน ซึ่งวันนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะท า�อย่างไร สะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัญหา วิกฤติจราจรเมืองกรุงหนักหนาสาหัสเพียงไหน แม้ทุกภาคส่วนเกี่ยว ข้องได้ทุ่มเทความพยายามในทุกวิถีทาง ระดมสรรพกา�ล งัต่าง ๆ เพื่อ แก้ไข บรรเทาปัญหาให้ลดลงบนถนน 21 สายในชั่วโมงเร่งด่วน แต่ยัง มิอาจสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

การประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจราจร

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ซึ่งรับบัญชามาจากนายกรัฐมนตรีให้ มานั่งหัวโต๊ะสางปัญหาได้ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหารถติดให้ไม่ติด ได้ในเวลารวดเร็ว แต่จะพยายามท า� ให้เวลารถติดน้อยลง โดยมอบให้ คณะอนุกรรมการบูรณาการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรไป พิจารณาด �าเนินการ โดยก �า หนดระยะเร่งด่วนต้องเห็นผลใน 1 เดือน ระยะปานกลางภายใน 3 ปี และระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ใน เดือนพฤศจิกายนนี้ ต า� รวจจราจรจะเพิ่มกา�ลังพลอีก 1 พันนาย พร้อม นา�เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจ

ปัจจุบัน ต า�รวจนครบาลมีศูนย์ควบคุมและสั่งการ

จราจร หรือ บก.02 เป็นผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาจราจรในเมืองกรุง ซึ่ง ต้องยอมรับว่า ศูนย์ดังกล่าวมีข้อจ �ากัดที่มิอาจก้าวข้าม ทั้งเรื่องก�าลัง คน งบประมาณ เทคโนโลยีและเขตอ า�นาจภารกิจ หน้าที่ ความรับผิด ชอบ หลายครั้งเราพบการไล่รถจากท้องที่หนึ่งให้ไปสะสมอีกท้องที่ หนึ่ง หรือการเร่งระบายรถจากนครบาลไปติดค้างบริเวณปริมณฑล หากแต่ละท้องที่และท้องถิ่นได้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เร่ง ระบายรถให้สอดรับกัน ก็เชื่อว่าวิกฤติจะผ่อนหนักเป็นเบา ลดเวลา รถติดได้ตามที่รองนายกรัฐมนตรีคาดหวังไว้

หาก “มาตรา 44” ถูกน า�มาใช้ เพื่อรื้อหรือปรับ

โครงสร้างการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและบริหารข้อมูลข่าวสารและ ทรัพยากรต่าง ๆ เกี่ยวกับการจราจรให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดรับกับ 2 ใน 4 ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ที่เห็นควรตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานการแก้ปัญหาจราจร (คปจ.) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง และตั้งศูนย์ประสานงาน กลางเพื่อแก้ปัญหาจราจร (ศปก.จร.) อาจเป็นหนทางช่วยบรรเทา ปัญหา ทว่า มิอาจนา�มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวินัยกับผู้ใช้รถใช้ ถนนที่เป็นหัวใจของการแก้ปัญหาทั้งมวล เพราะจะสร้างปัญหา มากกว่าแก้ปัญหา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.