ตอบโจทย์การค้าโลก

Daily News Thailand - - การเมือง -

ต้อง ให้ความสา�คัญกับมาตรฐานการผลิตสินค้า ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าด้วย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย ต้องหันมาใช้แรงงานต่างด้าวจา�นวนมาก ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก

ผู้อา�นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย ใน ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1.5 ล้านคน ล้านบาท ต่างด้าวทั้งหมด เศรษฐกิจได้ถึง 1.1 ล้านล้านบาท

ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าไก่สด อันดับ 4 ของโลก แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนส�าคัญ ให้ประเทศได้ถึง 456,000 หากรวมแรงงาน จะสร้างมูลค่าทาง ไก่แปรรูป สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และใช้แรงงาน ในกระบวนการผลิตอย่างมีธรรมาภิบาล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมปศุสัตว์ ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

สา�หรับอุตสาห กรรมฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทยขึ้น (Good LabourPracticesGuidelinesforPoultryFarmandHatchery in Thailand : GLP– Poultry Thailand) ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และค้ามนุษย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.