อบต.ทุ่งทองหนุนงานสาธารณสุขชุมชน สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำาบล

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ยกศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้าน รางกะพอน หรือ ศสมช. ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็ง ของชุมชน ซึ่งคณะของอธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นา�สอื่ มวลชนและผู้บริหารลงพื้นที่ดูผลงานจริง

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) นับ เป็นสถานบริการสุขภาพเบื้องต้นประจ�า ชุมชน ในการสร้างสุขภาพดีดา�เนินงานโดย อสม. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ขณะนี้ มี 1.4 ล้านคน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 10-15 คน เริ่มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมามีกว่า 60,000 แห่ง ครอบคลุมทุกชุมชนเป็นจุดแข็งระบบ สาธารณสุขไทย ที่มีภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานร่วม กับภาครัฐ ที่ผ่านมาประชาชนละเลยการดูแล สุขภาพตนเอง เมื่อเจ็บป่วยจึงไปพึ่งโรง พยาบาล ซึ่งป่วยร้อยละ 80 เป็นโรคทั่วไป ไม่จ�าเป็นต้องพบแพทย์ท�าให้โรงพยาบาล แน่นแออัด การพึ่งพิง ศสมช. ลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นกรมฯ มีนโยบายพัฒนา ศสมช. ให้มี ความเข้มแข็ง โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมาย จา�นวน 6,469 แห่ง เพื่อให้เป็นสถานบริการ สาธารณสุขของชุมชน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวอีกว่า สา�หรับการดา�เนินงานของ ศสมช. บ้านรางกะพอน นับเป็นตัวอย่างความสา�เร็จ ในการจัดการสุขภาพโดยประชาชนมี อสม ด า�เนินการ 23 คน ดูแลประชาชนทั้งหมด 541 คน 149 หลังคาเรือน มีการจัดเวร อสม. ให้ บริการประชาชน โดยจะมีบริการปฐม พยาบาล เบื้องต้น และอ �านวยความสะดวกผู้ป่วยโรค า งัผู้ นาน บ้านกร่างทองลดลงเหลือประมาณวันละ10 คน เท่านั้น

นายประกอบ แจ่มศรี ผู้อา�นวยการ โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านกร่างทอง กล่าวว่า การทา�งานของ รพ.สต.กร่างทอง มีภาคี ทั้งสาธา ณสุ ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม. การคัด กรองก่อนที่จะเข้ารับบริการจาก รพ.สต. และ ศสมช. โดยมี นางวิมล กา�เนิดการ อสม.ดี เด่นระดับประเทศ ปี 2559 เป็นแกนนา� มี กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ติดเครื่อง เสียงเปิดเพลงประกอบขณะปั่นจักรยาน การ กลั่นนา้�ตะไคร้เพื่อป้องกันยุง มีการติดธงป้อง กันไข้เลือดออก และการปลูกผักสวนครัว

ขณะที่ นายไพฑูรย์ นายก อบต. ทุ่งทอง กล่าวว่า ถือได้ว่า อบต.ทุ่งทอง เป็น หลักสา�คญัอีกหน่วยงานหนึ่ง ในการช่วยส่ง เสริมกิจกรรมของ รพ.สต.บ้านกร่างทอง ตนเองก็รับหน้าที่เป็น อสม. โดยมีส่วนเข้าไป บริหารงบประมาณที่ใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ตา�บลทุ่งทอง ซึ่งทางผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส�าคัญเรื่องสุขภาพ ระด ระดับต้น ๆ กับงานที่ผ่านมา เช่น การป้องกัน ไข้เ

ร ข

เพื่อน้อง..... พลยุทธ อังกินันทน์ รองนายก เทศมนตรีเมืองเพชร บุ รี รับมอบหนังสือ สารานุกรม (พระพุทธ ศาสนาในอารยธรรม โลก) จาก อ.ชยพัฒน์ และ อ.ทัชชฎิล ศรีสุโร ผู้บริหารโรงเรียนดนตรี คีตพัฒน์ เพชรบุรี เพื่อ ส่งมอบให้กับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.