‘นายกไพบูลย์’แก้ปัญหาขยะล้นเมือง ปลุกสำานึกเยาวชนรู้วิธีคัดแยกขายเพิ่มคุณค่า

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายไพบูลย์ภุชชงค์นายกเทศมนตรีเมือง สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเผยเมื่อ วันก่อนว่า เมืองสามพรานในปัจจุบัน มีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชากรแฝงที่เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่ ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย โดย เฉพาะคนที่ขาดจิตสา�นึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และนับวันจะทวี ความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น คณะผู้บริหารได้เล็ง เห็นถึงความสา�คัญของปัญหา จึงได้ประสานความ ร่วมมือกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาในพื้นที่ จัดโครงการ ฝึกอบรมปลุกจิตสา�นึกเด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้ทุก คนได้ตระหนักถึงความสา�คัญของปัญหาขยะ รับ รู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข ตลอดจนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อ เป็นแบบอย่างของการลดปริมาณขยะในโรงเรียน เป็นผู้นา�การบริหารจัดการขยะในครอบครัว และ เป็นต้นแบบของประเทศชาติในอนาคต

นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน เปิดเผย อีกว่า ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ งบประมาณ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ขยะ ตั้งแต่รถที่ใช้ในการจัดเก็บ แรงงานคนที่ ติดตามรถขยะ รวมถึงการจ้างฝังกลบ หรือการเผา ทา�ลาย ยังไม่รวมถึงงบประมาณด้านพลังงานของ ประเทศ รวมทั้งยังส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะ ทุกคนต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ และบริหาร จัดการขยะอย่างถูกวิธี เริ่มตั้งแต่ตัวเรา คัดแยก ขยะตั้งแต่ในบ้าน โดยเฉพาะขยะเปียกจากครัว เรือน ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกคน ควรจะต้องหาวิธีบริหารจัดการขยะเปียกเหล่านี้ ซึ่งอาจจะนา�ไปฝังกลบเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ หรือนา� ไปหมักเป็นปุ๋ยน้า� อย่างน้อยก็ช่วยลดปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น

ขณะที่ นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ นัก วิชาการสิ่งแวดล้อมชา�นาญการ ซึ่งมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ กล่าวว่า การคัดแยกขยะ ต้องเริ่มตั้งแต่ ต้นทาง ทา�ให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และจัดการขยะ ที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักทฤษฏี 3R ได้แก่ Reduce หมายถึงการลด ลดพฤติกรรมที่ จะก่อให้เกิดขยะ ส่วน Reuse หมายถึงการใช้ซา้� นา�กลับมาใช้ใหม่ เพื่อจะช่วยลดปริมาณขยะ และ Recycle หมายถึงการน�าไปแปรรูป เพื่อจะ สามารถน า�กลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดพลาสติก สามารถดัดแปลงท�าเป็นโคมไฟ หรือกระป๋อง เครื่องดื่ม นา�ไปตัดพับทา�เป็นหมวก และอื่นๆ อีก มากมาย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน แต่ละวัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็น อย่างดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.