ſ เปิดสเปกพวกทำาลายชาติ

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า ษ -

“การใช้อำานาจพิเศษเป็นไปเพียงเพื่อ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้ติดขัดใน การทำางานร่วมกัน แต่มีความพยายามไม่เคารพ กฎหมาย เบี่ยงเบนประเด็น ไม่เคารพกระบวน การยุติธรรมเหล่านี้ ถือเป็นการทำาลายชาติและ เป็นภัยร้ายแรงของประเทศ จะต้องถูกขจัดให้ หมดไปจากแผ่นดินไทย ถึงแม้ว่ารัฐบาลและ คสช. จะทำาอะไรได้ดีเพียงใด ก็ยังมีผู้ไม่หวังดี บิดเบือนให้เกิดความแตกแยก สร้างความ เข้าใจผิดให้กับประชาชนและชาวต่างชาติ ตลอดเวลา โดยการอ้างประชาธิปไตย สิทธิ มนุษยชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อกลุ่ม และพวกพ้อง สิ่งเหล่านี้เป็นการทำาลาย ประเทศชาติ ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา ถือเป็น อันตรายอย่างที่สุด ผมจึงอยากขอความร่วมมือ ประชาชนได้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือ หลงเชื่อข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ ที่สำาคัญ ต้องไม่ยอมให้คนเหล่านี้มาชี้นำา มีอิทธิพล หรือ กลับมามีที่ยืนในสังคมไทยได้อีก” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.