บิ๊กตู่ ſ คลอดกฎหมายปราบโกง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานรัฐบาลด้านกฎหมายว่า การแก้ ปัญหาของชาติบ้านเมืองต้องมีตัวช่วยสำาคัญ 4 ประการ 1. เงินงบประมาณ 2. คน 3. ความรู้ 4. อำานาจ โดยการออกกฎหมาย ซึ่ง 2 ปีที่ คสช. เข้ามา ออก พ.ร.บ.ไปแล้ว 187 ฉบับ อยู่ในสภา ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)กำาลังจะ ออกอีก 27 ฉบับ ใช้มาตรา 44 อีก 104 ฉบับ

ขณะที่การปราบคอร์รัปชั่นได้แก้ กฎหมายให้กรรมติดจรวด กรรมสนองโกง ตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริต ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยจะ เปิดทำาการในวันที่ 1 ต.ค. หากใครคิดหนี อายุ ความของคดีจะไม่มีวันหมดอายุ รวมถึงใช้หลัก 5 ป. ในการปราบทุจริตคือ 1. ป. ปฏิบัติ ไม่ โกงเอง 2. ป. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 3.ป. ป้องกัน ปิดโอกาสไม่ให้เกิด การทุจริต โดยมี พ.ร.บ.อำานวยความสะดวกที่ ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่กำาลังจะคลอด และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วน ตนและส่วนรวมซึ่งค่อนข้างน่ากลัว 4. ป. ปราบปราม โดยตั้งคณะทำางานดูคดีสำาคัญ ๆ จำานวนมาก 5. ป. ปกป้องคนดี นายกฯ สามารถมอบอำานาจให้ รมว.คลัง ลง นามแทนได้ เหมือนกับกรณีการเรียกค่าเสีย หายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มอบ อำานาจให้ รมว.พาณิชย์ ลงนามแทน ถ้า รมว. คลัง ลงนามแทนนายกฯแล้ว จะลงนามในส่วน ของตนเองอีกได้ หรือมอบหมายให้คนอื่นลง นามแทนตนเองก็ได้ แล้วส่งไปให้ น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ทราบ หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่อุทธรณ์ ภายในเวลาที่กำาหนด จะดำาเนินการยึดทรัพย์ ได้เลย แต่หากมีการร้องศาลปกครองจะต้องมา ดูว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขอให้คุ้มครองชั่วคราวหรือ ไม่ ถ้าศาลปกครองมีคำาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว การยึดทรัพย์จะยังไม่เกิดขึ้น โดยขั้นตอนการ ยึดทรัพย์จะเป็นของกรมบังคับคดี เมื่อถามถึง สาเหตุที่ รมว.พาณิชย์ ยังไม่ได้ลงนามคำาสั่ง ปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายนายบุญทรง เตริยา ภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กับพวก เป็นเพราะ อะไร รองนายกฯ กล่าวว่า “อย่าไปถามถึง สาเหตุเลย ผมว่าภายใน 1–2 วันนี้ กว่าผู้สื่อ ข่าวจะพาดหัวมันอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้” ภัยพิบัติแห่งชาติ และข้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้าง ไปเป็นอำานาจหน้าที่ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จัดการอดีต ส.ส.กว่า 300 คน ซึ่งเป็นฝ่ายตรง ข้ามทางการเมืองต้องถูกล้างบางไปด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.