จี้ทบทวนร่างกฎหมายคุ้มครองสื่อ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.ย. ที่รัฐสภา ตัวแทนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคม นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาคมเคเบิลทีวีแห่ง ประเทศไทย นำาโดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวฯ และนายเทพชัย หย่อง นายก สมาคมนักข่าววิทยุฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อขอให้ ทบทวนเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มี บทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ ของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซง

นายเทพชัย เผยว่า องค์กรวิชาชีพสื่อฯ กังวลต่อประเด็นที่ว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพ สื่อมวลชนแห่งชาติและให้อำานาจตามกฎหมายอาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายผล ประโยชน์อื่นเข้ามาแทรกแซงการดำาเนินงานได้ ดังนั้นขอให้ทบทวนเนื้อหาในมาตราที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย ทั้งนี้หาก กมธ.ปฏิรูปด้านสื่อมวลชน ต้องการ รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทางเครือข่ายวิชาชีพสื่อฯ ยินดีและพร้อมเข้าชี้แจง

ด้าน พล.อ.อ.คณิต กล่าวว่า การยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ยังอยู่ระหว่าง การพิจารณาของอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ จึงมีเวลาเพียงพอที่จะ รับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายก่อนจะยกร่างบทบัญญัติให้ออกมาดีที่สุดและยืนยันว่าประเด็น ใดที่เป็นสิ่งไม่ดีจะไม่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าวแน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.