ſ อ้าง ผบ.เหล่าทัพรับรู้ด้วย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้าน พล.อ.อ.สุกำาพล ยืนยันว่าได้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวง กลาโหม พ.ศ. 2551 และข้อบังคับกระทรวง กลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งทหารชั้นนายพล พ.ศ. 2551 และแบบธรรมเนียมปฏิบัติของ กระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน สิ่งที่สำาคัญคือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่า ทัพ ได้ให้การยืนยันกับคณะกรรมการไต่สวน ของ ป.ป.ช.เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่า เป็นการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อ บังคับทุกประการ แต่ ป.ป.ช.ละเลยที่จะ พิจารณาคำาชี้แจงของท่านทั้งหลายเหล่านี้อย่าง สิ้นเชิง จากนั้นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งนัด ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาว่าจะลงมติถอดถอน พล.อ.อ.สุกำาพล หรือไม่ถอดถอนในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 10.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับการถอด ถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง พ.ร.บ. ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กำาหนด ให้ต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของจำานวนสมาชิก สนช.เท่าที่มีอยู่ หรือ 131 คน จากสมาชิก สนช.ที่มีอยู่ 217 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.