ſ สนช.ถกปิดคดีถอดบิ๊กโอ๋

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่รัฐสภา มีการประชุม สนช. โดยมีนาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็น ประธาน เพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน พล.อ.อ.สุกำาพล สุวรรณทัต เมื่อครั้งดำารง ตำาแหน่ง รมว.กลาโหม ออกจากตำาแหน่ง ตาม มาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 โดยเป็นการรับฟัง คำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของ คณะ กรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และ พล.อ.อ.สุกำา พล ผู้ถูกกล่าวหา โดย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข้อกล่าวหาว่า พล.อ.อ.สุกำาพล เข้าไปแทรกแซงรั้วของชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการ การ เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงย่อมก่อให้เกิดปัญหา ให้ฝ่ายการเมืองมาแทรกแซงไม่จบสิ้นเหมือน ในอดีต ทำาให้ข้าราชการประจำาวิ่งเข้าหานักการ เมืองเพื่อตำาแหน่ง และความก้าวหน้า รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หมดความศักดิ์สิทธิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.