ſ พณ.จ่อลงนามคำาสั่ง ปค.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายใน โครงการรับจำานำาข้าว กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิด ทางแพ่ง เข้าใจว่าจะปิดสำานวนภายใน 1–2 วัน นี้ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะส่งให้ รมว.คลัง ก่อนส่งเรื่องต่อมายังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอ อนุมัติให้มีการลงนามในคำาสั่งปกครองเพื่อให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิด เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ ดำาเนินการต่อ จะส่งไปที่ผู้มีอำานาจลงนามคำา สั่ง โดยกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มี 2 คน คือ นายกรัฐมนตรีกับ รมว.คลัง ซึ่งในส่วนของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.