ตั้งก.ดิจิทัล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจา นุเบกษาเผยแพร่ ประกาศว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยให้เพิ่ม ความต่อไปนี้ของมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” รวมถึงให้โอนอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เฉพาะศูนย์เตือน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.