ก.ม.แม่ปราบโกง–ก.ม.ลูกปราบโง่

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ข้อเสนอต่�งๆช่วยกรธ.ในง�นร่�งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เตรียมก�รเลือกตั้งทยอยผ่�นจ�กต้นท�งไปถึงปล�ยท�ง หล�ก หล�ยครับแต่เข้�ต�ผมเป็นพิเศษส่วนของผู้ได้รับก�รเสนอชื่อ จ�กพรรคก�รเมืองที่จะเข้�ชงิเก้�อนี้�ยกรัฐมนตรี ถูก ที่รัฐธรรมนูญ ระบุไม่เกิน 3 ชื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.