ทำ�ถนนเพิ่ม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แก้รถติดบริเวณคอขวดท�งลงสะพ�นข้�มแยก ห้�แยก ณ ระนอง 1 เดือนแล้วเสร็จ ด้�น “ศ�นติย์” คุย “โครงก�รทำ�ก�รจร�จรวันนี้ให้ ดีกว่�เมื่อว�น” ได้ผลดี ระบ�ยรถได้เร็วขึ้นกว่� เดิม คนร้องเรียนลดลง

เมื่อเวล� 11.00 น. วันที่ 15 ก.ย. พล.ต.ท.ศ�นติย์ มหถ�วร รรท.ผบช.น. พร้อม ด้วย น�ยวุฒิช�ติ กัลย�ณมิตร ผู้ว่�ก�รก�รรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) นำ�คณะผู้บริห�ร ตำ�รวจ บช.น. ผู้บริห�ร รฟท. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำ�รวจท�งรถไฟส�ยแม่น้ำ� บริเวณถนน พระร�ม 3 เพื่อแก้ปัญห�จร�จรในเมืองต�ม นโยบ�ยของรัฐบ�ลเร่งรัดในเรื่องดังกล่�ว ตลอดจนสนับสนุนนโยบ�ยที่ประชุมบูรณ�ก�ร ขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�ก�รจร�จรในพื้นที่ กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ซึ่ ง มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.กล�โหม เป็นประธ�น

พล.ต.ท.ศ�นติย์ กล่�วว่� จ�กก�รลงพื้น ที่ท�งรถไฟส�ยแม่นำ้�บริเวณถนนพระร�ม3 ท�ง ลงสะพ�นข้�มแยกห้�แยก ณ ระนอง กับพื้นร�บ ถนนข�เข้� เป็นพื้นที่รวมพลถนน 5 เส้นท�ง ได้แก่ ถนนอโศก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชด�ภเษิก ถนนพระร�ม 4 และ ถนนพระร�ม 3 ทำ�ให้ สภ�พจร�จรปัจจุบันมีรถลงจ�กสะพ�น 2 ช่อง ท�งม�รวมกับรถพื้นร�บจ�กแยก ณ ระนอง อีก 3 ช่องท�งรวมเป็น 5 ช่องท�ง แต่เมื่อขึ้น สะพ�นข้�มท�งรถไฟส�ยแม่นำ้�จะเหลือ 2 ช่อง ท�งเดินรถเท่�นนั้ ต้องไปกลับรถใต้สะพ�นลอย ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเดินรถตรงไปท�งพระร�ม 3 ได้ เนื่องจ�กติดร�งรถไฟ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ รฟท. ทำ�ให้เกิดปัญห�จร�จรไปถึงถนนพระร�ม4 และกระทบสู่ถนนส�ทรเหนือ ถนนวิทยุ และ ถนนสีลม

พล.ต.ท.ศ�นติย์ กล่�วต่อว่� ก�รแก้ไข ปัญห�ครั้งนี้ รฟท. จะสร้�งถนนเพิ่ม 2 ช่อง จร�จร ทำ�ให้ช่วยบรรเท�ก�รจร�จรติดขัด ทั้งนี้ ต้องมีอีกหล�ยจุดที่ต้องแก้ไขปัญห�จร�จร และต้องประส�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำ�เนินก�รในอีกหล�ยเรื่อง เช่น ก�รตัดเก�ะ ก�รเพิ่มถนน ก�รติดกล้อง ฯลฯ เพื่อแก้ปัญห� ดงักล่�วให้ก�รจร�จรดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ท�งตำ�รวจ ได้มีโครงก�รทำ�ก�รจร�จรวันนี้ให้ดีกว่�เมื่อ ว�น (before and after will be better) ใช้ได้ผลดี เช่น จ�กเดิมที่ได้มีประช�ชน โทรฯ แจ้งเหตุร้องเรียนปัญห�ด้�นก�รจร�จร เข้�ม�ที่ บก.02 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ตำ�หนิรถ จอดกีดขว�ง เดินท�งไม่สะดวก ฯลฯ โดยเฉลี่ย มีประช�ชนร้องเรียนม� 1,000 กว่�คนต่อวัน ตั้งแต่เมื่อมีโครงก�รดังกล่�ว ลดลงเหลือ 500 กว่�คนต่อวัน ทั้งนี้จร�จรในแต่ละเส้นท�ง เจ้�หน้�ทตำี่�รวจส�ม�รถระบ�ยก�รจร�จรได้เร็ว ขึ้น ในช่วงเช้�จ�กปกติจะใช้เวล�ในก�รระบ�ย รถหมดเวล� 08.20 น. แต่เมื่อมีโครงก�รฯ ส�ม�รถระบ�ยรถหมดเวล� 08.10 น. ส่วน ช่วงเย็นจ�กปกติจะใช้เวล�ในก�รระบ�ยรถ หมดเวล� 20.45 น. เหลือ 19.45 น. อย่�งเส้น ท�งบริเวณห้�แยก ณ ระนอง ขณะนี้ใช้เวล�ใน ก�รระบ�ยรถหมดเวล� 20.00 น. แต่ถ้�ห�ก สร้�งถนนดังกล่�วช่วยระบ�ยรถหมดได้ในเวล� ไม่เกิน 19.00 น.

ด้�น น�ยวุฒิช�ติ เปิดเผยว่� ก�รรถไฟฯ จะดำ�เนินโครงก�รสร้�งถนนตัดผ่�นท�งรถไฟ ส�ยแม่นำ้� เพื่อเชื่อมต่อถนนพระร�ม 3 ซึ่งรูป แบบสร้�งเป็นถนนผิวก�รจร�จรแอสฟัลต์ กว้�ง 7.2 เมตร ย�ว 20 เมตร 2 ช่องจร�จร เพื่อ เพิ่มผิวจร�จร เชื่อมต่อกับถนนพระร�ม 3 ทั้ง ข�เข้�และข�ออก ตัดผ่�นท�งรถไฟส�ยแม่นำ้� รวมถึงจะปรับผิวก�รจร�จรบนสะพ�นข้�มท�ง รถไฟส�ยแม่นำ้� ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงม�น�น ขณะ นี้อยู่ระหว่�งออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งไม่เกิน สัปด�ห์หน้�แล้วเสร็จ หลังจ�กนั้นดำ�เนินก�ร ก่อสร้�งโดยใช้เวล�ไม่เกิน 1 เดือนเสร็จ เพื่อให้ เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่�งรวดเร็ว ห�กสร้�งเสร็จ ส�ม�รถเปิดใช้ถนนได้ทันที หลังจ�กสร้�งเสร็จ ดำ�เนินก�รเปิด-ปิดเป็นเวล� หรือเปิดใช้ง�น เฉพ�ะในช่วงเวล�เร่งด่วนเช้� 06.0010.00 น. และ เร่งด่วนเย็น 16.0020.00 น. เพร�ะเส้นท�งนี้ได้มีก�รสับเปลี่ยนรถ นำ้�มนัอยู่ และหลีกเลี่ยงในที่มีก�รจร�จรติดขัด รวมทั้งตำ�รวจนครบ�ล และ รฟท. ต้องประส�น ง�นกัน เพื่อจัดเจ้�หน้�ทมี่�ดแลูเรื่องก�รจร�จร ในเส้นท�งนี้ก่อน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้ ประช�ชน เนื่องจ�กเป็นเส้นท�งใหม่ผู้ใช้รถใช้ ถนนจะมีคว�มสับสน และต้องใช้เวล�สร้�ง คว�มคุ้นชินให้ประช�ชน

น�ยวุฒิช�ต ิ กล่�วต่อว่� ก�รสร้�งถนน ตัดผ่�นท�งรถไฟส�ยแม่น้ำ�ครั้งนี้ช่วยบรรเท� ปญัห�จร�จรในถนนพระร�ม 4 ถนนพระร�ม 3 ถนนรัชด�ภเษกจ�กแยกอโศกิ ถนน สุนทรโกษ� รวมถึงแก้ปัญห�คอขวดระหว่�ง ท�งลงสะพ�นข้�มแยก ห้�แยก ณ ระนอง กับ พื้นร�บถนนข�เข้� เพร�ะสภ�พจร�จรปัจจุบัน มีรถลงจ�กสะพ�น 2 ช่องท�งม�รวมกับรถพื้น ร�บจ�กแยก ณ ระนอง อีก 3 ช่องท�งรวม เป็น 5 ช่องท�ง แต่เมื่อขึ้นสะพ�นข้�มท�ง รถไฟส�ยแม่น้ำ�จะเหลือ 2 ช่องท�งเดินรถ เท่�นั้น ทำ�ให้เกิดปัญห�จร�จรไปถึงถนน พระร�ม4 และกระทบสู่ถนนส�ทรเหนือ ถนน วิทยุ และถนนสีลม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.