‘พชร์อานนท์’บวชพระ7วัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ วัดสระเกศร�ชวรมห�วหิ�ร กรุงเทพฯ เมื่อเวล� 12.35 น. วันที่ 15 ก.ย. น�ยอ�นนท์ มิ่งขวัญต� หรือ พชร์ อ�นนท์ นักปั้นด�ร� และ ผู้กำ�กบัภ�พยนตร์ชื่อดัง อ�ยุ45 ปี และ น�ยโต๊ส อัครัช จิตตะศิริ อ�ยุ 21 ปี นักแสดง หนุ่มในสังกัด ได้เข้�พิธีอุปสมบท โดย พชร์ อุปสมบท7 วัน หลังขอพรจ�กพระ ให้ภ�พยนตร์ วัดสระเกศร�ชวรมห�วหิ�ร กรรมก�รมห�เถร สม�คม (มส.) เป็นพระอุปัชฌ�ย์ ท่�มกล�ง คว�มปล�บปลื้มยินดีของครอบครัว ญ�ติ และ เพื่อนพ้องในวงก�รที่ม�รว่มอนุโมทน�บญุ อ�ทิ แจ๊ส ชวนชื่น, แทค-ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, จตุรงค์ พลบูรณ์ หรือ จตุรงค์ มกจ๊ก, ยิ่งยง ยอด บัวง�ม, หนูเล็ก ก่อนบ่�ยคล�ยเครียด, เทพ พิทักษ์ แอสละ ฯลฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.