ล่อซื้อ4โจ๋แก๊งค้ายานรก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวล� 02.00 น. วันที่ 15 ก.ย. น�ยสำ�ร�ญ นันทนีย์ น�ยอำ�เภอบ�งบัวทอง จ.นนทบุรี สั่งก�รให้น�ยภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ ปลัดอำ�เภอฝ่�ยคว�มมั่นคง นำ�กำ�ลังอส.เข้� จบักุมน�ยบุญเฉลิม ง�มอภิชน อ�ยุ 21 ปี น�ยชิษณุพงศ์ ทีปะน�วิน อ�ยุ 23 ปี น.ส.ศศสรัญ ลิขิตมห�ฤกษ์ อ�ยุ 20 ปี และ น.ส.ศิวพร เดชฟุ้ง อ�ยุ 23 ปี พร้อมของ กล�งไอซ์ 50 กรัม ปืนสั้นกับเครื่องกระสุน 1 กระบอก รถเก๋งฮอนด้�1 คัน สมุดบัญชีธน�ค�ร 2 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม โดยจับกุมได้ที่ปั๊มนำ้�มนั ริมถนนก�ญจนภิเษก หมู่ 12 ต.บ�งรักพัฒน� อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี หลังว�งแผนล่อซื้อ จับกุมได้พร้อมของกล�งดังกล่�ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.