ระทึกไฟเผาจตุจักรกรีน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวล� 18.00 น. วันที่ 15 ก.ย. พ.ต.ต.หญิงจิร�พร มณฑลทอง สว.(สอบ สวน) สน.บ�งซื่อ ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ภ�ยในตล�ดจตุจักรโครงก�รจตุจักรกรีน ถนน กำ�แพงเพชร 3แขวงและเขตจตุจักร กทม. ที่ เกิดเหตุพบเปลวไฟลุกไหม้ร้�นอ�ห�รปิ้งย่�ง4 ห้อง ร้�นข�ยเสื้อผ้� 4 ห้องและร้�นใกล้เคียง อีก 6 ห้อง เจ้�หน้�ทและี่ผู้ค้�ชว่ยกันฉีดนำ้�สกัด 30 น�ที เพลิงจึงสงบ เบื้องต้นสันนิษฐ�น ส�เหตุเกิดจ�กไฟฟ้�ลัดวงจรเนื่องจ�กมีพย�น ได้ยินเสียงคล้�ยหม้อแปลงระเบิดดังบริเวณ ร้�นข�ยเสื้อผ้�ซงขณะนั้นไม่ได้เปิดจำ�หน่�ยึ่ สินค้�เช่นเดียวกับร้�นอื่น ๆ เจ้�หน้�ท ี่จะได้ สอบสวนห�ส�เหตุที่แท้จริงต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.