หนุ่มใหญ่คลั่งฟันหัวตัวเอง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 15 ก.ย. ร.ต.อ.ชัยเดช ผิว ง�ม ร.ต.อ.วัชรินทร์ ศรีร�ม รอง สวป. สน.ล�ดพร้�ว รับแจ้งเหตุช�ยคลุ้มคลั่งอยู่บน ขน�ดสูง 150 เซนติเมตร ได้ที่ห้องพักในคอน โดลุมพินีป�ร์คย่�นรัตน�ธิเบศร์ จ.นนทบุรี ที่ น�ยศด�ยได้เปิดเช่�ไว้เพื่อเก็บตู้เซฟดังกล่�วุ ต่อม�ภ�ยหลังส�ม�รถเปิดตู้เซฟได้พบว่�มี เงินสดอยู่ 60 ล้�นบ�ท รวมกับที่ยึดไว้แล้ว 33 ล้�นบ�ท เป็นเงินทั้งหมด 93 ล้�นบ�ท โฉนด ที่ดิน พร้อมทั้งปืนอีก 10 กระบอกซึ่งเป็นปืน สั้น ปืนกลเก็บเสียง ตลอดจนเครื่องกระสุน จำ�นวนม�กอีกด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.