Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

พระบาท ท สมเด็จพระเจ้า ้า อยู่หัว นายวิรัช พวงมณี

เสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และผู้ผลิต พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร รายย่อยในการผลิตข้าว บูรณาการทุกภาค ส่วนในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย มี อานาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการ� ผลิต.....• ขณะที่ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ

มี กรรมการอ �า นวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย นาคณะแพทย์โรง� พยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และมูลนิธิทันตแพทย์ เอกชน ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก นักเรียนและเยาวชน ที่โรงเรียนบ้านหนอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.