ส้มโอขาวใหญ่ เกษตรแปลงใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

Daily News Thailand - - เกษตร -

ผลผลิตมากในช่วงฤดู ส้มปี คือ การออกดอก ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ และตัดขาย ได้ในเดือนสิงหาคมกันยายน ส่วนการออก ดอกช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายน เกษตรกรจะ ตัดขายได้ในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่นิยม ปลูกแบบยกร่องที่ความกว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร และปลูกแบบ 2 แถว เพื่อให้รากของ ต้นส้มโอสามารถไปหาอาหารได้ไกล บางสวน จะนาเกลือมาใช้กับการบ� �ารุงต้นส้มโอเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพส้มโอ โดยเฉพาะส้มโอในรุ่น ที่ 2 ของปี เนื่องจากรุ่นที่ 2 ผลจะออกในช่วง ในท้องร่องสวนและการใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้น ครั้งแรก รดน้�าให้ชุ่มเกลือจะละลายลงพื้น ดินและส้มโอก็จะดูดไปใช้บ�ารุงต้นท�าให้ผล ผลิตที่ออกมามีรสชาติที่ดีเช่นเดียวกับรุ่น 1 ของปี

ส้มโอเป็นไม้ผลตระกูลส้มที่น่าปลูก ชนิดหนึ่ง ท�ารายได้ให้เกษตรกรที่จังหวัดนี้ ส่วนใหญ่จะปลูกครอบครัวละ3-5 ไร่ สามารถ เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี ต้นหนึ่งเฉลี่ยให้ ผลผลิต 70 ผล ต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง

การนี้ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สมุทรสงคราม ยังได้นา�คณะเจ้าหน้าที่เกษตร และสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 4 และ5 เดินทางไปเยี่ยมชมจุดเชื่อมโยงตลาด ส้มโอ ณ สถานที่รวบรวมและจา�หน่ายส้มโอ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.