หมู่บ้านปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ปลูกต้นไม้สวยงาม ตามเส้นทาง

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อ �า นวย การเขื่อนสิริกิต์ิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้สวยงาม เส้นทาง อ.นาหมื่นหมู่บ้านปากนาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นาย ปรีชา โชติทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอา�เภอนาหมื่น จ.น่าน เมื่อวัน ก่อน ทั้งนี้ด้วยสา�นกึในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความส�าคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ ส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลก ร้อน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยพลิกฟื้นผืน ป่าต้นน้า�น่านให้มีความชุ่มชื้นเช่นดังอดีต

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นาหมื่น จ.น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน วิทยาลัย เทคนิคน่าน โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สมาชิกชมรม BIG BIKE และ ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวยงามริมทาง ครั้งนี้

โดยปลูกต้นอินทนิลและต้น ตะแบก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเป็นสี ม่วง สีประจา� จ.น่าน จา�นวน 4,000 ต้น ตามไหล่ทางจากหมู่บ้านห้วยฮ้อ ถึง หมู่บ้านประมงปากนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน รวมระยะทางปลูกต้นไม้ ทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร

และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการ มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีใน หัวข้อ “ป่าน่านในฝัน” ซึ่ง เขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. จัดให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ อ.นาหมื่น ส่งเข้าประกวดด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.