‘บ่อจิ๋ว’ประโยชน์ที่ไม่.....จิ๋ว

Daily News Thailand - - เกษตร -

’บ่อจิ๋ว“เป็นอีกหนึ่งโครงการสา�คัญของรัฐบาล ในการ ส่งเสริมศักยภาพการผลิต โดยจัดหาแหล่งนา้�ในไร่นานอกเขต ชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้�าไว้ใช้ในพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการขุดสระเก็บนา้�ประจา�ไร่ นาขนาด1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ

นายสุรเดช เตียวตระกูล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.