0 7 3

Daily News Thailand - - บทความ-ละคร -

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ค.ศ. 2016 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 คำ่า เดือน 10 ปีวอก อัฏฐศก จุลศักราช 1378

เวลา 06.07 น. เวลา12.13 น. 18.19 น. 06.07 น. เวลา เวลา ๖ * ๐ ๘ ๗* ๓ ๔ ๑

เวลา 00.0006.42 น. ดาวจันทร์ (2) เสวยศตภิสัชนักษัตร ฤกษ์ที่ 24 ประกอบด้วยเทวีแห่งฤกษ์ เทวี แปล ว่า นางพญา หมายถึง สตรีผู้มีฐานะและตำาแหน่ง สูง เวลา 06.43-24.00 น. ดาวจันทร์ (2) เสวยปุรพภัทรบทนักษัตรฤกษ์ที่ 25 ประกอบด้วย เพชฌฆาตแห่งฤกษ์ เพชฌฆาต แปลว่าผู้ฆ่า วันศุกร์ (6)-เป็นวันอุบาทว์และโลกาวินาศตามกาลโยค เวลา 00.00-06.42 น.-ทำาการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บน หมวดเทวีฤกษ์ เวลา06.43-24.00 น.-ทำาการมงคลได้ ตามฤกษ์บนหมวดเพชฌฆาตฤกษ์ทิศที่เป็นมงคล-ทิศ อาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้) ทิศอัปมงคล-ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) สีประจำาวัน-สีฟ้า นำ้าเงิน สีสิริ มงคล-สีชมพู สีอัปมงคล-สีม่วงดอกตะแบก ดำา ราศี ที่ดาวศรีสถิต-ราศีธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีสิงห์

หน้าตาดี มีจิตใจเข้มแข็ง เจ้าชู้ ชอบสนุก ช่างเจรจา ซื่อสัตย์และใจบุญ มีสติปัญญา ดี ชอบศึกษาศิลปศาสตร์ ใฝ่สูง รู้จักเก็บออม มีตำาแหน่ง หน้าที่การงานดี อายุมากขึ้นจะดีมีทรัพย์มาก รูปร่างหน้าตาดี สงบเสงี่ยม รักชีวิตสันโดษ อ่อนโยน เฉลียวฉลาด ชอบศึกษาศิลปศาสตร์ มีผู้ให้ความเมตตา ชอบทำางานอิสระ ชอบด้านการเงินการธนาคาร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ นักร้องนักแสดง งานวรรณกรรมศิลปกรรม งานรื่นเริงบันเทิงใจ อนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองดี

คนรักของท่านจะเอาอกเอาใจ ท่านมากเป็นพิเศษ มีงานใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่เคยทำาไว้จะส่งผล ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เรื่อง ร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นดี มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำา ความ คิดแจ่มใส ผู้ใหญ่จะให้ลาภ การเงินดีขึ้น ระวังสุขภาพ มี เรื่องผิดใจกับมิตรสหายคนใกล้ชิด ได้สิ่งใหม่ ๆ ได้เดิน ทาง

มีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับ คนรักมากกว่าช่วงใด ๆ ควรทำาความเข้าใจกับคนรอบ ข้างให้ดี ได้ฟังคำาสอนที่ดี มีโชคด้านอาหารการกิน มีผู้มา ให้การสนับสนุน จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้รับข่าวจาก ทางไกล มีการเดินทาง พี่น้องไปมาหาสู่ มีการริเริ่มงาน ใหม่ ๆ ได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหา สมาคมด้วย

จะได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง จากผลงานของท่านเอง จะได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่น ต่างแดน ระวังจะมีปัญหากับเพศตรงข้าม ทำาคุณบูชาโทษ คนทางไกลเดินทางมาหา ได้ของฝากของขวัญ ของหาย จะได้คืนได้ทรัพย์สินบริวาร ได้คนอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่จะให้ โชคลาภ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษา หน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศี และภาพลักษณ์ของตนเอง ควรควบคุมอารมณ์และ ดูแลสุขภาพให้ดี ทำาการใดจะสำาเร็จ ศัตรูจะแพ้ภัยไป เอง ได้ลาภจากผู้ใหญ่ บริวารที่จากไปจะกลับมา การ เจรจาติดต่อทางธุรกิจประสบความสำาเร็จ ควรจัดเตรียม เอกสารให้เรียบร้อย ทำากิจการใด ๆ ก็จะสำาเร็จ ได้ศึกษา อบรมในระดับที่สูงขึ้น ได้ของฝากของขวัญ

เงินทองถูกนำาไปใช้ในการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุง ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ได้ลาภเพราะราชการ มี รายจ่ายมากขึ้น เพศตรงข้ามคบหาสมาคมด้วย บริวาร ที่จากไปจะกลับคืนมา การเงินควรรอบคอบ มีปัญหา ทางการเงินให้แก้ไข มีเวลาพักผ่อนน้อย มีโชคด้าน อาหารการกิน ได้ฟังหลักธรรมคำาสอนที่ดี ได้คบหาคน ดีมีความรู้

มีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรธิดาและ บริวาร เพศตรงข้ามสนับสนุน ความรักควรเอาใจเขามา ใส่ใจเรา ควรมีสติตั้งมั่นโดยมีเป้าหมาย ได้คบหาศิลปิน มีความสุขสดใสร่าเริง ได้ลาภผลเงินทองและบริวาร การงานคล่องตัว กิจการดีขึ้น ศัตรูกลับกลายเป็นมิตร ได้ปรับปรุงตกแต่งที่อยู่อาศัย ได้รับของฝากของขวัญ

จะได้ของเก่าซึ่งมีผลทางจิตใจ จากญาติหรือเพื่อนสนิท เพศตรงข้ามจะให้ความช่วย เหลือ ควรตรวจอุปกรณ์และยานพาหนะให้ดี มีคนต่าง ถิ่นเข้ามาคบหา ได้ของเก่า ได้ฟังคำาสอนที่ดี ผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุน ระวังสุขภาพ มีการเดินทาง ได้ทำางาน ส่วนรวมช่วยเหลือสังคม สิ่งที่เลวร้ายกลับกลายเป็นดี เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นผู้นำา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.