Daily News Thailand - - การเมือง -

แม้จะมีอา�นาจตามมาตรา 44 ที่สามารถชี้เป็นชี้ตาย หรือชี้ ถูกชี้ผิดได้เลย แต่ก็ไม่ทา� เพราะจะอยู่ด้วยมาตรา 44 ไม่ได้ แต่ต้องอยู่ด้วยกลไกสากล และเราต้องเป็นประเทศที่เดินตาม พันธสัญญาโลกทั้งหมด“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ’ปฏิรูป“ “มาตรา 44” ตัน” “กรณีตรวจสอบทุจริต” “มาตรา 44” “กรณีระบบที่ไม่เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสาย

“รัฐธรรมนูญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.