กัน พวก

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ ตรา ให้อีกขั้น ไม่แปลกใจ หลังจากท่านผู้นำา ที่ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” จะใช้อำานาจหัวหน้า คสช. ตาม นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า มาตรา 44 ออกคำาสั่งที่ 56/2559 มอบดาบให้ ...เป็นวาระที่ ทำาหน้าที่ยึดทรัพย์คดีโครงการ ที่ทำาตัวเหมือนเป็น แทรกแซงราคา และ แทรกแซง ของ ครม. ...เที่ยวเชิญ ธราคา แม้ มาสัมภาษณ์งานในตำาแหน่ง ...เพื่อ รองนายกฯ ด้านกฎหมาย ออกมาบอกว่า เหมาะสมจะเป็น หรือไม่...มีการสอดส่องดู มาตรา 44 ตัดสินความผิดและยึดทรัพย์เป็นอัน ยิบราวกับติด บนตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เลยทีเดียวธขาด...ทุกอย่างเป็นไปตาม ปกติ ที่มี ที่เก่ง แต่ ที่ออกมายึดทรัพย์ครั้งนี้มีจำานวน สามารถชักชวน มาทำางานด้วยก็ช่วยให้บริษัทห้าง มาก...กระทรวง ไม่มีความสามารถในการ ร้านนั้น ๆ เจริญเติบโต...แต่ถ้าหากผู้จัดการ ยึดทรัพย์…จึงต้องให้กรมบังคับคดี ทรัพยากรบุคคลที่ ดึงแต่พวก เข้าไปจัดการ หลังการ พ้องเข้ามาทำางานโดย อาจพา รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ บริษัทห้างร้านนั้น ๆ ไปก็ได้ ส่วน ปี 2559 ไปแล้ว…ทุกอย่าง วาระการ ที่ผ่านมา...รัฐบาล สู่กระบวนการตามปกติ ของท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” พยายาม ธ ให้ ผู้กระทำาความผิด การทุจริต คอร์รัปชั่น... เป็นผลงานชิ้น ... ข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำารวจ ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของระบบตามกระบวนการยุติธรรม...ไม่ควรใช้ นักการเมืองท้องถิ่นไป …ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงการ อำานาจหัวหน้า คสช. ไปทำาลายหลักการนิติธรรม นิติรัฐ ธ ยังไม่พบว่ามีมูลสักรายเดียวแต่ ธ เห็นด้วยที่จะต้องนำาตัว คอร์รัปชั่น เทียบกับ ในกองทัพที่ถูกสังคมตั้งข้อสงสัย ธมา ...แต่ควรเป็นไปตาม วันก่อนท่าน มีการ ทั้ง ผู้นำา “บิ๊กตู่” เพิ่งเป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ทั่วประเทศ...กลับ ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)... ทุจริตกลับ เมื่อต้องการให้ผู้ที่โกงได้รับกรรมตามสนอง ควรปฏิบัติให้ เหมือนฝนตกทั่วฟ้า...ไม่ใช่ให้กรรมสนองโกง เฉพาะ เช่นเดียวกับ หรือกฎหมายว่าด้วย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม...ควรปฏิบัติ ให้ ทุกฝ่าย ภายในเดือนนี้ก็คงรู้กันแล้วว่า จะพิจารณาคำาร้องของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็น ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ...จะ ให้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน และ ได้ตั้งแต่ เลยหรือไม่ ต่างพากันเจี๊ยวจ๊าว อยาก กันเต็มแก่ หากศาลรัฐธรรมนูญ ธ ...ตามที่มีการโยนหินถามทางมาเรื่อย ๆ...ความ ของสภา และ ของ ที่เชื่อ ว่าจะเป็นท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” จะพลอยมัวหมองไปด้วย ทางด้าน ประธานวิป สปท. ได้แจ้งที่ประชุมสปท. ได้รับความ เห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ และ การดำาเนินการปฏิรูปที่ สปท. เสนอแล้ว จากนั้นจะมอบให้ กลับไปศึกษาในรายละเอียด...ดำาเนินการให้เป็นไป และ ...ให้ยึดหลัก และ โดยมี และดำาเนินการที่ต้องจัดทำาภายหลัง ประกาศใช้ ธ คือ...กฎหมายที่ต้องจัดทำาภายใน นับจากวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ จำานวน ...กฎหมายที่ต้องจัดทำา นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ....กฎหมายที่ต้องจัดทำา แต่ ไม่มีกำาหนดเวลา ...การดำาเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจาก ออกกฎหมาย และมาตรการปฏิรูปประเทศ ธ ระหว่างที่ เขียนต้นฉบับ ยังไม่รู้ผลมติที่ประชุมสภา นิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. เพื่อดำาเนินการถอดถอน เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่ง ออกจาก ตำาแหน่ง...โดยตัดสินกันในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา...หลายคนคาดการณ์ ล่วงหน้า โอกาส เหลือเกิน ช่วงนี้คณะทำางานตรวจ สอบเกี่ยวกับ ที่มาจากการแต่งตั้งของสนช. กำาลังเดินหน้าตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดอย่าง เข้มงวด...โดยเฉพาะ และ ราย ไหนถ้ามีความเกี่ยวพันกับการ ทุจริต ต้องถูก ทันที...ส่วน ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องคงรอดไป... อยากให้ตามดูงานนี้ 2 พรรค ใหญ่จะเหลือ กันกี่คน ธ รองนายกรัฐมนตรี รับผิด ชอบด้านการ ธ ระบุช่วงที่ผ่านมา...มี เดินทางเข้ามาท่อง เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ...ส่งผลให้ และ มีอัตราเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ธ เชิญร่วมงาน สามสิบสี่ปีวันวาน สานสัมพันธ์ตลอดไป ที่โรงแรม ปัญดารา ศาลาแดง ซอย 1 สีลม เวลา 18.00 น. ฉบับประจำา ใกล้เข้าสู่โหมดวาระ คสช. บริหารประเทศมาครบ โดยเฉพาะ ใครทั้งสิ้น...มิหนำาซำ้า ใด ๆ เท่ากับช่วยประทับ

สนับสนุน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “ลองกองผล ไม้ดีชายแดนใต้” โดยมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ กฤษฎา บุญราช สุทธิ พงษ์ จุลเจริญ ฐาปน สิริวัฒนภักดี และ ศุภชัย เจียรวนนท์ ร่วมงาน ที่เดอะสตรีท รัชดา

ประชุม ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช จัดประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่5/2559 โดยมี นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ นพ.วรรณะ อูนากูล และ ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ร่วมงาน ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิรียา ชุณหกิติยานนท์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลิปสติกใหม่ “ไวนิล ครีม” จาก อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ โดยมี อนงค์นาฏ อำานวยพล ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสด์ิ สุภชัช ทวีสิน อมตา จิตตะเสนีย์ อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

เปิดตัว เอกพล พงศ์สถาพร จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นำ้าผลไม้ “ทิปโก้ พลัส คอลลาเจน” พร้อมเปิดตัว ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ โดยมี สดใส ลิ้มศุภรัตน์ เอกพล พงศ์สถาพร วิสุทธ์ิ กาญจนขวัญดี และ เปรมณัช สุวรรณานนท์ ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมบริการ พีระ อัศวาภิรมย์ เป็นประธานเปิด กูร์เมต์ มาร์เก็ต และฟู้ดฮอลล์ สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี ชัยรัตน์ เพชรดากูล ศุภวุฒิ ไชยประสิทธ์ิกุล ชุติเดช ผู้เจริญ ทั่ว อัมพันธ์ ภัทราคร กนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช และ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ ร่วมงาน

เทคโนโลยีการพิมพ์ ดร.พสุ โลหารชุน เป็นประธานเปิดงาน Gasma Print 2016 งาน แสดงเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ โดยมี ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ นพรัตน์ เมธาวีกุล ชัย พิชัย ชูเอกวงศ์ ภราดร จุลชาต และ สุชาติ ซื่อสัจจกุล ร่วมงาน ที่ไบเทค บางนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการบริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน) ประจำาปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.