โครงการมิราเคิลอายส์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่16 ก.ย. ที่กอง บัญชาการตา�รวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.ท.ศา นิตย์ มหถาวร ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักด์ิ รอง ผบช.น. ร่วมเปิดโครงการฝึก อบรมข้าราชการตา�รวจระดับผู้บริหารเพื่อรองรับ การด�าเนินการตามโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่ง การกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปราม อาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ หรือมิราเคิลอายส์ โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า เป็นการปรับเปลี่ยนรูป แบบการทา�งานโดยนา� เทคโนโลยีสมัยใหม่ มา สนับสนุนการทา�งานของเจ้าหน้าที่ตา�รวจ ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน สอบสวน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.