อาจปวดเส้นประสาทบนใบหน้าได้

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ให้เกิดการรับรู้อาการปวดฟัน เป็นต้น

หากเส้นประสาทบนใบหน้าทำางาน ผิดปกติ ซึ่งบางครั้งไม่ได้เกิดจากการ อักเสบ ติดเชื้อ หรือมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น แต่สาเหตุส่วนมากมัก พบว่ามีเส้นเลือดไปทับเส้น ประสาทส่วนนี้ จนกระตุ้นให้ เกิดอาการปวดเหมือนการปวด ฟัน ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่การ ปวดฟัน ทำาให้หลายคนเกิด ความสับสนคิดว่าอาการนี้คือ อาการปวดฟันธรรมดา จึงไปพบ ทันตแพทย์

อาการปวดเส้นประสาทบนใบ หน้านี้สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย และมัก พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และ พบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย วิธีการสังเกตตัวเอง มีดังนี้ 1. อาการปวดจะมีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ปวดพร้อมกันทั้ง สองด้าน

2. อาการปวดจะรุนแรงมาก ไม่กี่วินาที หรืออาจเป็นนาทีได้ มีอาการปวดทันที และเกิดขึ้น 3. ในบางรายอาจมีอาการปวด เมื่อมีการกระตุ้นบริเวณเส้น ประสาทส่วนนี้ เช่น แต่งหน้า โกนหนวด เคี้ยวอาหาร ยิ้ม แปรงฟัน เป็นต้น 4. มีอาการปวดบ่อยขึ้น นานขึ้น หรือรุนแรงขึ้น การวินิจฉัยและการรักษาทำาได้โดยการวนจฉยและการรกษาท 1. ตรวจร่างกายตรว ซักประวัติ แต่ส่วน มากคนไข้มักจะไปพบทันตแพทย์มามากคนไข้ม ก่อนแล้ ก่อนแล้ว หากทันตแพทย์วินิจฉัย แล้วว แล้วว่าไม่ได้เกิดจากโรคเกี่ยวกับ ฟัน ทันตแพทย์อาจวินิจฉัยว่า เป็ เป็นโรคเส้นประสาทบน ใ ใบหน้า 2. โดยทั่วไปโรคนี้ สามารถตอบสนองต่อยาได้ดีส แต่ก็อาจจะให้ผลได้ดีแค่ในแ ช่วงแรกช่ว เมื่อใช้ไปสักพักอาจ ไม่ได้ผลไม่ไ 3. การรักษาเป็นเพียงแค่ การบรรเทาการบรรเ โรคนี้รักษาไม่หายขาด ต้องกินยาสม่ำาเสมอต้องกินยาสม่ำ 4. คนไข้บางคนที่รัก คนไข้บางคนที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล อาจ จะต้องใช้การผ่าตัดหรือฉายรังสี 5. การป้องกันยังทำาได้ยาก แต่เมื่อเป็นแล้วให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาต่อไปดีที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.