พัฒนาการจัดการ ธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ให้บริการสมาชิก นายประยูร อินสกุล

และนา�นโยบายรัฐบาลสู่การขับเคลื่อนให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนในระดับ ฐานราก และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมโดย รวมของประเทศต่อไป.

ส่งเสริมใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สหกรณ์ให้ได้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ทั้งใน สหกรณ์และการประกอบอาชีพของสมาชิก สามารถ กำาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนำาไปพัฒนาสหกรณ์ให้มี ความเข้มแข็ง และปรับปรุงการประกอบอาชีพของ สมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.