ติละพร

Daily News Thailand - - บนเท บันเทิง สุขภาพตัวเองดูแลดีแบบนี้ สุขภาพหัวใจ - กาญจนา สิทธิเม่ง รายงาน

“พูดได้ว่�เกินค�ดไปม�กเลยครับ เพร�ะไม่คิดว่�จะโดน ด่�ม�กขน�ดนี้ ยิ่งตอนนี้แฟนละครพร้อมใจกันให้ผมเป็นตัว เผือกแห่งช�ติ ซึ่งตอนที่ถ่�ยทำ�เร�รับบทม�ก็ตั้งใจเล่นให้สม บทบ�ทต�มที่เร�ตีคว�ม พย�ย�มเต็มที่กับทุกฉ�กทุกตอน ครับ ซึ่งพอกระแสตอบรับดีแบบนี้ แม้จะโดนด่� แต่มันก็ดีใจ ม�กนะครับ” “แอบกลัวนะครับ อย่�งที่เร�อ�่นคอมเมนต์ คนดูไม่ชอบและ ไม่เข้�ใจว่�ท�ำไมเร�เล่นแบบนี้ ทำ�ไมเร�บคุลิกภ�พแบบนี้ เป็นคน กวน ๆ ล้วงกระเป๋� ทำ�คอเอียง ๆ ผมก็ไม่รู้ว่�ตอนเล่นมันเกิด อะไรขึ้นนะ มันออกไปโดยอัตโนมัติ มันเกิดขึ้นตอนเร�เล่น สด ๆ ซึ่งตัวตนจริง ๆ ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ มันคงเป็น คว�มเข้�ใจของผมกับตัวละครนี้ว่� เชษฐ�ควรเป็นแบบนี้ ม�กกว่�” “แรก ๆ เครียด แต่หลัง ๆ ชอบนะครับ เพร�ะมันก็ทำ�ให้ คนพูดถึงละครเร� แต่บ�งทีก็ แรง จนกลัวคนจะติดภ�พเร� ไปถึงละครเรื่องอื่น และกลัวว่� เค้�จะเข้�ใจว่�ตัวตนเร�เป็น แบบนี้ คิดว่�เร�เล่นเป็นตัว เอง ผมก็เก็บม�คิดเหมือน กันนะ เพร�ะมันมองได้ว่�เร� ไม่ตั้งใจทำ�ง�น เหมือนเร�ไม่ พย�ย�ม แต่จริง ๆ แล้วไม่นะครับ ผมพย�ย�มกับทุกบทบ�ทที่ได้รับ อย่�งเต็มที่ครับ” “ผมไม่ใช่คนพูดจ�กระโชกโฮกฮ�ก แบบนั้น ผมก็พูดเรื่อย ๆ โทนเดียวม�กกว่� แล้วผมก็ไม่ได้มีบุคลิกแบบนั้น หรือแต่งตัว เนี้ยบแบบเชษฐ� ส่วนนิสัยใจคอ มีบ�งมุม เผือกนะครับ มันเป็นก�รปกป้อง คนที่เร�รกัม�กกว่�นะ”

“ถ้�ในส่วนของผู้ชม ผมยังตอบไม่ได้ เพร�ะละครยังไม่ออกอ�ก�ศครับ แต่ว่�ในเรื่องก�รทำ�ง�น บอกตรง ๆ ผมดีใจนะครับ เหมือนเร�ท�ำง�นแล้วได้ รับร�งวัลกลับม� ไม่ใช่ทำ�แล้วยังอยู่ที่เดิม คือผู้ใหญ่เค้�มองเห็นเร� ก็ให้อะไร เร�กลับม� คือดีใจครับ แต่คว�มย�กมันก็ม�กขึ้น สิ่งที่ต้องแบกเยอะขึ้น ร�ย

“ก็ขอฝ�ก “พิษสว�ท” ด้วยนะครับ วันจันทร์ที่ 19 นี้ก็ตอนอวส�น แล้ว อย�กรู้ใครจะได้เป็นผู้เฝ้�สมบัติแทนคุณอุบล? จะเป็นอัคนี ทิพอ�ภ� หรือ เชษฐ� ต้องม�ลนุ้กัน ที่สำ�คญัออกอ�ก�ศเต็มอิ่ม 2 ชั่วโมง รับรองว่�เข้มข้น จนฉ�กสุดท้�ยครับ”

จริง ๆ หนุ่มเจษ เข�ไม่ได้มีนิสัยเหมือน เชษฐ� ในละครนะจ๊ะ ตัวจริง น่�รกันิสัยดี ม�รย�ทง�มจ้� ส่วนเส�รห์น้� เร�มหีนุ่มหล่อม�นงั่คุยกันแน่นอน แต่จะเป็นใคร ต้องติดต�มกันนะจ๊ะ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.