เป็นบคคลล้มละล�ย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ท่านมุ้ย” ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้สร้างหนังชื่อดัง เมืองไทย องค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ล้มละลาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.