หนุนโทษโกงเลือกตั้ง 4 ระดับ

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำารวจเรื่อง “กกต.กับกำรแก้ ปัญหำกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง” สอบถามกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,143 คน ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย.

ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.8 เห็นด้วยกับกำร แบ่งโทษทุจริตเลือกตั้ง 4 ระดับคือใบ เหลือง, ใบส้ม, ใบแดง และใบดำ� เพรำะเชื่อว่ำเป็นมำตรกำรที่ดี น่ำจะช่วยแก้ปัญหำกำร ทุจริตให้ลดลงได้

โดยร้อยละ 81.1 เห็นด้วยกับการแจก “ใบเหลือง” ก่อนหรือในวันเลือกตั้งเพราะเป็นขั้น ตอนแรกในการป้องกันการทุจริต ไม่ให้ผู้กระทำาผิดได้ลงสมัครช่วยคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง, ร้อย ละ 79.79 เห็นด้วยกับการแจก “ใบส้ม” หลังวันเลือกตั้งเพราะทำาให้ผู้สมัครมีความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ถ้ามีหลักฐานชัดเจนควรตัดสิทธิทันที

ร้อยละ 76.9 เห็นด้วยกับการแจก “ใบแดง” หลังประกาศผลเลือกตั้งเพราะเป็นการ ลงโทษที่รุนแรง จะได้คัดคนไม่ดีออกไป ผู้กระทำาผิดจะได้เกรงกลัว ช่วยป้องกันการทุจริต ได้, ร้อยละ 87.4 เห็นด้วยกับการแจก “ใบด�ำ” กรณีศาลฎีกามีคำาพิพากษาเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเพราะเป็นการลงโทษขั้นเด็ดขาดขุดรากถอนโคน บทลงโทษมีความรุนแรง เหมาะสมส่งผลให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.