ตรวจมะเร็งลำาไส้ใหญ่ ราคาเบาๆ ประชาชนเข้าถึง

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

มะเร็งลำาไส้ใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของโรง พยาบาลภาครัฐที่อาจจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ จำากัด “มะเร็งปากมดลูก”

“เ ฉ พ า ะ ที่ อำ า เ ภ อ ห า ด ใ ห ญ่ จ.สงขลา โรคมะเร็ง ลำาไส้ใหญ่อยู่ในอันดับ 5 ของโรคมะเร็งที่พบ บ่อย ผู้ป่วยไม่ค่อยมี อาการ ส่วนมากจึงมา พบหมอเมื่อโรคเข้าสู่ ระยะสุดท้ายแล้ว มี อาการถ่ายเป็นเลือด ท้องผูก ท้องเสีย พอตรวจก็เจอก้อนมะเร็งบาง คนถึงขั้นลำาไส้อุดตันไปแล้ว โดยเฉพาะผู้สูง อายุจะเจอเยอะ” พญ.วรรณา อังคสุวรรณ ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเซอร์วิส แพลน โรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าว ล่าว

ทั้ ง นี้ พญ.วรรณา รรณา ยังบอกว่า จริงอยู่ที่โรงพยาบาล งพยาบาล หาดใหญ่มีศักยภาพในการตรวจหาโรค การตรวจหาโรค มะเร็งทวารหนักด้วยการส่ง การส่ง กล้องผ่านทางทวารหนักได้ กได้ แต่เครื่องมือก็ยังมีจำากัด กัด ตรวจได้เพียงวันละ 4-5 5 รายต่อวัน ดังนั้นจึงมุ่ง ง เน้นไปที่การทำาฟิตเทสต์ ต์ หรือการตรวจหาเลือดใน น อุจจาระ เพื่อเป็นการคัด กรองก่อนส่งตรวจยืนยันผลด้วยการส่องกล้อง่ ่ ื ั ้ ่ ้ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทาง โรงพยาบาลได้ทำาการศึกษาการคัดกรอง มะเร็งลำาไส้ใหญ่ด้วยฟิตเทสต์ ประชาชนใน 14 อำาเภอ ในเขต 12 จำานวน 2,757 คน ซึ่ง เป็นญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคนี้ 361 คน ผู้ สูงอายุู ุ อายุ 50 ปีขึ้นไป 2,396 คน พบว่าญาติ สายตรงมีความผิดปกติ ายตรงมีความผิดปกติ 67 คน หรือ 18.56% ในจำานวนนี้เข้าในจำา ตรวจยืนยันผลด้วยการส่องตรวจยืนยันผลด้ว กล้องเพียง 41 ค คน ก็พบมี รอ รอยโรค ยโรค 12 คน คิดเป็น 31.71% พบเป็ พบเป็นมะเร็ง ลำาไส้ใหญ่แล้ว 1 ค คน ส่วนผลกา ส่วนผลการตรวจใน กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 5 50 ปีขึ้นไป พบผลเป็น พบผลเป็นบวก 135 ราย คิดเป็น 3.0 3.05% เมื่อ ต้ ต้องตรวจอ ยื น ยั น ผ ล ด้ ด้วยการส่ง ก กล้องพบ ว ว่ามีผู้เข้า รับการตรวจจำานวนั ำ 75 คน ก็พบมีรอย็ ี โรค 7 คน หรือ 12% และเป็นมะเร็งแล้ว 2 คน

“การตรวจคัดกรองด้วยการฟิตเทสต์ นั้นทำาแล้วสามารถทราบผลทันที โดยจะทำา 2 ครั้งห่างกัน 1 เดือน ถ้าพบว่าใครมีรอยโรค หรือเป็นโรคก็จะส่งตรวจยืนยันด้วยการส่ง กล้อง ซึ่งจะช่วยลดการตรวจด้วยการส่อง กล้องแบบหว่านแหไปได้ ที่สำาคัญคือการ ทำาฟิตเทสต์นั้นราคาถูก เมื่อเทียบกับการ ส่องกล้องแต่ละครั้งค่าบริหารสูงหลักหลาย พันบาท อีกทั้งยังต้องเตรียมคนไข้นานทั้ง อดอาหาร กินยาถ่าย ทำาให้ร่างกายอ่อนเพลีย และใช้บุคลากรเยอะ”

เมื่อเห็นแล้วว่า การทำาฟิตเทสต์นั้น เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ดังนั้นจึงได้ทำาเรื่องเสนอไปยังกระทรวง สาธารณสุขเพื่อขอใช้การทำาฟิตเทสต์มา เป็นการคัดกรองพื้นฐานอันดับแรกของโรง พยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน ความคุ้มค่าโดยไฮแทป หรือโครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ คาดว่า น่าจะได้ใช้ในเร็ว ๆ นี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.