‘ทบทวนโรคหลอดเลือดสมอง’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Acute Stroke) ยังเป็น สาเหตุการตายอันดับ 2 ของประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลก

เป็นอุบัติการณ์ที่พบได้ในคนไทยประมาณ 2,500 รายต่อ ประชากร 100,000 คน หรือเฉลี่ยแล้วปีละ 150,000 ราย ซึ่งไม่น้อย และ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจะพิการ ซึ่งเป็นภาระอย่างมากต่อ ครอบครัว และสังคมประเทศชาติโดยรวม

ด้วยเหตุนี้จึงสมควรจะได้ทบทวนความรู้พื้นฐานให้ประชาชน และสังคมได้ตระหนักถึงภยันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อ เตือนใจทุกท่าน ทุกครอบครัว ให้ ลด ละ เลือก/เลิก ปัจจัยเสี่ยงทั้ง หลายทั้งมวล

สมอง เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ซับซ้อน แต่ละส่วนในสมองล้วน แต่มีหน้าที่แตกต่างกันไป มีเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ส่งตรงมาจากหัวใจ ผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอ ผ่านเข้าสู่กะโหลกและเนื้อสมอง เพื่อ นำาสารอาหารและออกซิเจนไปให้ใช้ในการทำางาน ปากเบี้ยว เป็นทันทีทันใด

2. พูดผิดปกติ : พูดไม่ออก ชัด เป็นทันทีทันใด

3. การมองผิดปกติ : ตามองไม่เห็น มองเห็นครึ่งซีก หรือเห็น ภาพซ้อน เป็นทันทีทันใด

4. เวียนศีรษะ : เวียนหัวบ้านหมุน โคลงเคลง ทรงตัวไม่ดี เป็นทันทีทันใด

5. ปวดศีรษะ : ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และไม่เคยเป็นมาก่อน ร่วมกับอาเจียนหรือหมดสติ เป็นทันทีทันใด

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์ทำาการวินิจฉัยโรค โดยอาศัย 1. การซักประวัติอาการทางสมองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 2. การตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของระบบประสาท หรือไม่ ฟังไม่เข้าใจภาษา พูดอ้อแอ้ไม่ เดินเซ หรือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.