ประกวดหนังสั้นสร้างสรรค์

Daily News Thailand - - Teenzone -

“SCG Sharing the Dream”

โดยมีเยาวชนจาก 8 ประเทศ อาเซียน เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และไทย รวมผลงานกว่า 41 โครงงาน

ซึ่งน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัล คือ “น้อง ภูมิ” นายภูริพงษ์ ทังสมบัติ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ “น้องพลอย” น.ส.ไพ รินทร์ ชัยมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยผลงาน โครงงาน “การเพิ่มผลผลิตของ มะนาวพันธ์ุแป้นรำาไพ โดยใช้สารสกัดจาก พืชท้องถิ่น” ที่เน้นแก้ปัญหาการติดผลของ มะนาว ซึ่งมีสาเหตุแรกมาจากแมลงศัตรู หนอนชอนใบ ที่ทำาให้ต้นมะนาวเกิดรอยแผล เป็นช่องทางของการเกิดโรคแคงเกอร์

สำาหรับจุดเริ่มต้นการทำาโครงงาน ชิ้นนี้ น้อง ๆ บอกว่า เริ่มต้นจากที่บ้านปลูก มะนาวแล้วพบปัญหาแมลงรบกวนทำาให้ ผลผลิตน้อยลง ทางบ้านแก้ปัญหาด้วยการ ใช้สารเคมีในการกำาจัดแต่กลับพบว่าต้องใช้ เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่ต้นมะนาวออกลูก น้อยลง ทำาให้เกิดคำาถามหาสาเหตุ และทำา อย่างไรมะนาวจะมีลูกดกขึ้น จึงปรึกษากัน และเลือกทำาโครงงานเรื่องนี้

เมื่อสำารวจดูพืชท้องถิ่นแล้วสังเกต พบว่าต้นนำ้านมราชสีห์ ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ ทั่วไปในท้องถิ่นไม่มีแมลงเข้ารบกวน จึงนำาไป ศึกษาวิจัย และพบว่าต้นนำ้านมราชสีห์นั้นมี เอ กร กร พั ฤทธ์ิทางชีวภาพในการกำาจัดแมลง จึงตัดสิน ใจใช้เป็นพืชตัวแรกในการเตรียมความพร้อม ให้กับยอดอ่อนของมะนาว โดยนำาต้นนำ้านม ราชสีห์ไปตำาให้แหลกแล้วนำาไปผสมนำ้าแล้ว ฉีดพ่นยอดอ่อนต้นมะนาว ไล่หนอนชอนใบซึ่ง เป็นสาเหตุหลักของการเกิด โรคจุดดำาบนผิวมะนาว ทำาให้ ยอดอ่อนแตกออกมาก ออกดอกดกขึ้น ส่ง ผลให้ลูกดกตามขึ้นมาด้วย

ส่วนการผสมเกสรเพื่อให้ติดผลมาก ขึ้นโดยใช้แมลงเป็นตัวล่อนั้น จากการสังเกต พบว่าต้นพืชวงศ์กะเพราซึ่งมีกลิ่นหอมมีแมลง ตอมบริเวณลำาต้นอยู่เป็นจำานวนมาก จึงนำา ไปวิจัยก็พบว่ามีสารจำาพวกนำ้ามันหอมระเหย “เมทิลยูจินอล” จึงนำามาสกัดโดยใช้เครื่อง กลั่นไอนำ้า และเมื่อนำามาฉีดพ่นดอกมะนาว ทำาให้มีแมลงจะมาตอมมาก และเป็นตัวช่วย ในการผสมเกสรได้เป็นอย่างดี

น้องพลอย บอกว่า ก่อนการไป แข่งขันได้จัดสรรเวลาโดยแบ่งเวลาเป็นช่วง เช้าไปเรียนและช่วงเย็น ทำาโครงงาน ส่วนใน ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ก็ยอมหยุดเรียนพิเศษ เพื่อให้มีเวลาในการทำาโครงงานเพิ่มมาก ขึ้น โดยจะต้องใช้ความขยันให้เพิ่มมาก ขึ้นด้วย

ด้านน้องภูมิ บอกว่า การทำาโครง งานนี้ต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรง ใจเป็นอย่างมาก กิจกรรมอื่น ๆ หรือเวลา เล่นก็ต้องลดลงเพื่อทุ่มเทไปกับโครงงานเพิ่ม มากขึ้น พ่อกับแม่ของเราสองคนต่างเข้าใจ เป็นอย่างดี เมื่อต้องเลิกเรียนช้ากว่าปกติ ใน ตอนที่ทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ใน ความดูแลของอาจารย์ตลอดเวลา

สุดท้ายน้องทั้งสอง ฝากถึงเพื่อน ๆ ว่า สิ่งสำาคัญในการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ คือการเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย เมื่อ สงสัยแล้วก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้รู้ว่า สิ่งที่เราสงสัยนั้นคืออะไร เมื่อสงสัยจนเกิด ปัญหาก็ให้หาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อ ที่จะเติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ธ แท้จริง.

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดฝึกอบรม การสร้างสื่อดิจิทัลประเภทหนังสั้น ให้กับ ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ การเรียนรู้ และจัดประกวดชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผลงานที่ ส่งเข้าประกวด ซึ่งช่วยตอบโจทย์การ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ดี ๆ สำาหรับคนไทย โครงการ นี้ยังเป็นการจุดประกายการใช้ ICT ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยอีกด้วย

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การอบรม เชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้าง และเล่าเรื่อง การแสดง การถ่ายทำา การใช้มุมกล้อง เพื่อสื่อความหมาย การตัดต่อ การเรียงลำาดับภาพ ใส่ เสียงพากษ์และเสียงประกอบ ครบทุกขั้นตอน จนกระทั่ง ได้หนังสั้น 1 เรื่องภายในเวลาอบรม 4 วัน และการ อบรมภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงวิธี การและขั้นตอนการผลิตหนังสั้น การชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น ของตัวอย่างหนังสั้นแต่ละเรื่อง เพื่อผู้เข้าอบรมนำาไป ปรับใช้ในการผลิตหนังสั้นได้

ด.ช.ธนภัทร ศรีมาตร และ ด.ช.ภูมิรพี เรือง ศรี ชั้น ม.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ เจ้าของผล งานหนังสั้นเรื่อง “ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก” ที่คว้ารางวัล ชนะเลิศ กล่าวว่านี่เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่ได้รับ รู้สึก ตื่นเต้นและดีใจมากที่ผลงานของโรงเรียนตนได้รับ รางวัลที่ 1 และหนังสั้นที่ทำานี้จะได้นำาไปเผยแพร่เพื่อเป็น ประโยชน์แก่คนทั่วไป

นายสุริยะ อุส่าห์ ชั้น ม.5 โรงเรียนเจริญศิลป์ ศึกษาโพธ์ิคำาอนุสรณ์ ที่นำาผลงานเรื่อง “ทองดี” คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เปิดเผยว่า ต้องการนำา เสนอประเด็นของความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลก อย่างสัตว์ต่าง ๆ โดยในเรื่องคือสุนัขเพราะเข้าถึงคนได้ ง่าย เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือ สุนัขจรจัด แม้คนรอบข้างไม่ สนับสนุน แต่เขาไม่หยุดที่จะช่วยเหลือสุนัขตัวนั้น และ ใช้เทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ในการ ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสุนัขตัวนั้น

“แนวคิดของผมยึดหลักตามพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแก่นของเรื่อง นั่นคือในเรื่องของการทำาความดี ตามที่ว่า “การ ทำาความดีนั้น สำาคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำาคัญ และ ไม่มีความจำาเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอย เขาด้วย เมื่อใดลงมือลงแรงกระทำาแล้ว ถึงแม้จะมีใคร ร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน...” ซึ่งหนังสั้นนี้ผมอยากสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเราตั้งใจจะ ความดีแล้ว จงทำาให้ถึงที่สุด ถ้ามันไม่เดือดร้อนเรา ก็ ไม่จำาเป็นต้องรอคนอื่น”

ขณะที่ นายต้น (นามสมมุติ) จากศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ซึ่งคว้า “รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2” จากผลงานเรื่อง “บทเรียนที่ลำ้าค่า” กล่าวว่า แนวคิดของหนังสั้นเรื่องนี้ที่ต้องการเปิดเผย ประสบการณ์ความผิดพลาดและบทเรียนราคาแพงจาก การยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีของเพื่อน ๆ ในศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนบ้านกรุณา รวมถึงสะท้อนมุมมองของ เด็กที่ทำาผิดให้สังคมได้รับรู้ว่า บางครั้งการกระทำาความ ผิดก็เกิดจากความจำาเป็น แต่อย่างไรก็ตามการไม่ยุ่ง เกี่ยวกับสิ่งไม่ดีถือว่าดีที่สุด

สำาหรับการประกวดหนังสั้น ปีนี้มีผู้ส่งผลงาน เข้าร่วม 82 ผลงาน ใน 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ การส่ง เสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ต่อต้านการละเมิดทางเพศ และสื่อสร้างสรรค์สังคม มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะ เลิศ 15 ผลงาน ซึ่งทั้ง 15 ผลงานจะได้นำาขึ้นทูลเกล้า ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานแจกจ่ายให้แก่โรงเรียน แหล่งเรียน รู้ หรือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย.

คอลัมน์อวดดี สุดสัปดาห์นี้มีเด็ก เก่งจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (มอดินแดง) มาแนะนำา โดยธ น้อง ๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน กลุ่มประเทศอาเซียน ค รั้ง ที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นธ โดยกระทรวงวิทยาธ ศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่ว ม กับ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.