SCใ Sharing the เream เติมความฝันให้เยาวชน

Daily News Thailand - - Teenzone -

คู่กันไป ู ุ

L Le Th Thi T Trang เป็นหนี่งในเยาวชนป็ ี ่ ใ หลาย ๆ คนของเวียดนามที่ได้รับทุนจาก โครงการ และในวาระครบรอบ 10 ปีของ โครงการ ใน ปีนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้มีทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน 350 คน ที่ผ่านการ คัดเลือกในปี 2559 โดย มีคณะผู้บริหารจาก เอสซีจี นำาโดย นายรุ่งโรจน์ รั ง สิ โ ย ภ า ส กรรมการผู้ จัดการใหญ จัดการใหญ่ เอสซีจี สซีจี นายอาสา สารสิน กรรมการและประธานคณะ รมการและประธานคณะ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการ รมการกิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี พร้อม ด้วย นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ษ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ Mr.Haa Mr.Ha Huu Phuc ผู้อำานวยการ สำานักงาน ตัวแทนกระทรวง ศึกษาธิการ นครโฮจิมินห์ Mr.Tang Huu Phong บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ต๋วยแจ๋ ร่วม มอบทุน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า วิสัยทัศน์ของเอสซี จี คือ เป็นองค์กรของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดย เฉพาะชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ โดยเน้น การพัฒนาคน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “SCG Sharing the Dream” โครงการช่วยเหลือด้าน การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นจากประเทศไทย จากนั้นขยายไปยังประเทศเวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ สปป.ลาว ซึ่งในแต่ละปี ไดมอบทุนการศกษาใหกบนกเรยนกวา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกว่า 5,000 มาก ทุ ทุน นจ จากทั้งั้ 6 ป ประเทศ ซึ่งจะึ่ ช่ ช่วยสนับสนุนด้านการให้ว ย เยา เยาวชนสามารถเดินตาม ควา ความฝันของตนเองได้ ด้านนางวีนัส อัศว สิท สิทธิถาวร ผู้อำานวยการ สำา สำานักงานสื่อสารองค์กร เอ เอสซีจี กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับ ทุ ทุนฯ ต้องมีผลการเรียนดี มี มีความกระตือรือร้นที่จะ ศึ ศึกษาต่อซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ เป็นคนดี เป็นคนดีของสังคม กตัญญูต่อพ่อ แม่ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นทุนแบบ ไม่มีข้อผูกมัด โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง ให้ผู้ได้รับทุนมีสำานึกการเป็นคนดีของสังคม มี ความยุติธรรม โปร่งใส เพื่อปลูกฝังความรู้และ พัฒนาการศึกษาของเยาวชนทั้งในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ยัง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับทุนและศิษย์เก่าได้ แสดงความสามารถบนเวที รวมไปถึงการเปิด ใจของบรรดาศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนการศึกษา ด้วย

Tran Van Muoi เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งเคย ได้รับทุน และปัจจุบันเขาเป็นวิสัญญีแพทย์ และ เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ โดยกล่าวว่า ทุนการศึกษาที่ได้มา ทำาให้เขามีโอกาสได้ทำา ตามความฝัน ด้วยการเป็นแพทย์และอาจารย์ สอนหนังสือ และแม้การได้รับทุนจะผ่านมา แล้วหลายปี แต่เขายังรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็น น้อง ๆ ได้รับทุนเหมือนอย่างเขา เพราะทุกคน จะสามารถทำาความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ได้ เหมือนอย่างที่เขาเคยผ่านมา

การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญใน การพัฒนาศักยภาพของคน ที่จะช่วยนำาชีวิต ไปสู่ความสำาเร็จ มีอาชีพการงานที่ดี และจะ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ.

“สายตาเริ่มมองไม่เห็นตอนอายุ ประมาณ 11 ขวบ มันเป็นช่วงเวลาที่แย่มาก แต่แม่ของเธอก็ให้กำาลังใจ และพยายามสอน ให้เธอช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้ และการได้รับทุนการศึกษาจากโครง การSCG Sharing the Dream ทำาให้มีความหวังเรื่อง การเรียน รวมไปถึงอาชีพในอนาคตด้วย”

Le Thi Trang

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.