ผู้นำาเยาวชนเอเชีย

Daily News Thailand - - Teenzone -

ประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนไ น ในภูมิภาคเอเชียจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเชีย เวียดนาม และไทย รวมทั้ง สิ้น 111 คน ในโครงการผู้นำาเยาวชนเอเชีย

กรุงเทพมหานคร มูลนิธิอิออน 1% คลับ และมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด โครงการผู้นำาเยาวชนเอเชีย ประจำาปี 2559 เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยและเอเชียให้มีความ เป็นผู้นำา พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนช่วย พัฒนาและขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่และมีคุณภาพยิ่ง ขึ้น โครงการผู้นำาเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 ปีนี้ อยู่ภาย ใต้หัวข้อ “การควบคุมและจัดการคุณภาพนำ้า (Water Quality Management/Control)”

งานนี้ตัวแทนเยาวชนได้เรียนรู้ด้านบริหาร จัดการและการควบคุมนำ้า ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญของ กทม.เอง และนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ เยาวชน ยังได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงไปศึกษาระบบบำาบัดนำ้า ที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ โรง ควบคุมคุณภาพนำ้า สำานักการระบายนำ้าดินแดง รวม ถึงระบบบำาบัดนำ้าที่สวนสยาม ทั้งยังมีโอกาสพูดคุย กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ถึงความเห็นและ ความตระหนักรู้ต่อปัญหานำ้า เพื่อนำามาประมวลผล และวางแผนนโยบาย ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนช่วยในการดูแลนำ้าใน พื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนจะนำาเสนอโครงงาน

โดยในปีนี้ ทีมผู้นำาเยาวชน เ เอเชียในระดับมัธยมศึกษาตอน ป ปลายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมที D ซึ่งนำาเสนอให้มีการปล่อย โ โฆษณาให้เป็นไวรัลดึงความสนใจ จ จากประชาชน จากนั้นจัดให้มีการ แ แข่งขันชุมชนแสนสะอาด (Comล munity clean up) เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนลงมือทำา และสิ่งที่ทำาให้ ที ทีมนี้ได้ใจคณะกรรมการไปคือ ก การแต่ง Catchy song ด้วยการ เลือกเพลง Apocalypse ที่มีทำานองติดหู นำามาแต่ง เนื้อร้องใหม่ให้คนจำาง่าย

ขณะที่ผู้นำาเยาวชนเอเชียในระดับมหาวิทยา ลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม G จากความโดด เด่น ทั้งนโยบายกำาจัดนำ้าเสียทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว โดยให้รัฐบาลสนับสนุนถังเก็บนำ้าเสียให้กับครัว เรือนที่อยู่ริมแม่นำ้า เนื่องจากร้อยละ 70 ของนำ้าเสีย นั้นถูกปล่อยมาจากครัวเรือน, ให้ประชาชนช่วยกัน รายงานสภาพปัญหานำ้าเสียตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อได้ ฐานข้อมูลจริง จากนั้นจัดให้มีการวัดคุณภาพนำ้าและ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.