Mr.J

Daily News Thailand - - Teenzone -

ประเมินผลโครงการที่ทำามา และการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล บริษัทและประชาชน รวมถึง นโยบายให้บริษัทดำาเนินกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม

มูฮัมหมัด อะมิรัล ฮาคิม บิน อับดุลเลาะห์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ International Islamic University of Malaysia ตัวแทนผู้นำาเยาวชนจาก ประเทศมาเลเซีย หนึ่งในสมาชิกของทีมสุดยอดผู้นำา เยาวชนดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า การ มาร่วมค่ายครั้งนี้ทำาให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะตน เรียนด้านการศึกษา จึงไม่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม พอมาค่ายนี้จึงทำาให้รู้เลยว่าจริง ๆ แล้วยังมีปัญหา อีกมากมายที่เราไม่เคยใส่ใจ ทำาให้เกิดไอเดียเมื่อจบ ไปเป็นครูจะถ่ายทอดให้เด็กรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้

ด้าน น.ส.สุธินี โอฬารจักริน นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้นำาเยาวชนจาก ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมค่าย ในปีนี้ เพราะได้เรียนรู้เรื่องปัญหามลพิษทางนำ้า แม้ว่าตนจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้รู้ปัญหา ในเชิงลึก พอมาร่วมค่ายจึงได้โอกาสเรียนรู้ มีความ ตระหนักรู้ต่อปัญหามลพิษทางนำ้า นอกจากนั้น ยัง ประทับใจกับการที่เจอเพื่อนใหม่ ได้พูดคุยและแลก เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.