“”

Daily News Thailand - - การเมือง -

มีมาก กระทั่งรบกวนการทำางานมาก ทำางาน แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือความเครียด นั้นเข้ามารบกวนการเรียน ทำาให้การเรียน ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด รบกวนชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ฯลฯ เหล่า นี้อาจเป็นตัวชี้ชัดว่า ความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหาธรรมดา แต่กลายเป็น “โรค เครียด” และอาจพัฒนากลายเป็น “โรคซึม เศร้า” หรือภาวะวิตกกังวลอย่างรุนแรงได้!!

“ต้องดูว่าความเครียดมีมากหรือส่ง ผลกระทบกับตัวเราอย่างไร โดยเฉพาะความ เครียดนั้นอยู่กับเรานานหรือไม่ ทั้งนี้ โดยปกติ ความเครียดจะอยู่กับเราไม่นาน แค่สัปดาห์เดียว ก็หายไป แต่ถ้ายังคงอยู่กับเรานาน 5-6 เดือน ผ่านไปก็ยังไม่หายเครียด ยังคงคิดวนเวียนอยู่ ก็ต้องไม่มองข้าม อีกทั้งต้องสังเกตความเครียด แอพพลิเคชั่นประเมินความเครียดด้วยตนเอง ที่จะรุนแรงกว่าปกติ ควบคุมได้ลำาบาก หรือไม่มี เรื่องใดที่ต้องเครียด แต่จู่ ๆ คิดเรื่องเครียดขึ้น มาเอง กังวลไปเรื่อย หรือเศร้าขึ้นมาเอง ฯลฯ ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นความเครียดที่ผิดปกติ”

เมื่อความเครียดเข้ารบกวนจิตใจมาก ขึ้น ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ถึงอาจตามมามาก มามาก มาย โดยเฉพาะ “ซึมเศร้า”

เมื่อเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว จะเบื่อ ท้อแท้ หาความสุขไม่ได้ รู้สึกเศร้าเสียใจ และอาจ าจ มีอาการปวดเมื่อยมาก ระบบขับถ่ายมี มี ปัญหา เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หรือบาง คนเครียดวิตกกังวลมากทำาให้กินมากขึ้น อ้วนขึ้น หรือมากไปกว่านั้นคือคิดเรื่องตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ อยากฆ่าตัวตาย เรียกว่า ว่า เครียดมาก คิดกังวลมากจนไม่สามารถควบคุม วบคุม ตนเองได้ จนส่งผลร้ายในด้านต่าง ๆ

“เวลาที่มีความเครียดสูง ไม่ว่าจะกังวล ะกังวล หรือเศร้ามาก ๆ ฮฮร์โมนจะหลั่งออกมาและจะมี ผลไปทั่วร่างกาย ทำาให้ระบบต่าง ๆ มีปัญหา อย่างเช่น ความดันสูงขึ้น มีภาวะด้านหัวใจ ไข มัน นำ้าตาลในเลือดขึ้นสูง ควบคุมได้ยากขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็งตัว มากกว่าปกติ โดยจะเริ่ม จากการปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดเนื้อปวดตัว ฯลฯ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว การเผชิญกับ ความเครียดจะทำาให้สุขภาพทรุดลง และการเจ็บ ปวดกล้ามเนื้อก็จะมีมากขึ้น”

ปัญหาความเครียด ปัจจุบันพบว่ามีมาก ขึ้น ขณะที่การเข้าพบจิตแพทย์ก็มีมากขึ้น โดย นพ.อภิชาติ ระบุว่าุ ต่างจากหลายสิบปีก่อนที่ผูู้ ป่วยจะไม่เข้าพบแพทย์ จะพบก็ต่อเมื่อมีอาการ เครียดมาก ซึมเศร้า แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น จะ มีการมาขอรับคำาปรึกษา พบแพทย์เพื่อตรวจ วิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจดูแล สุขภาพ เป็นการป้องกันก่อนต้องรักษา ทั้งนี้การ พบแพทย์เร็วก็จะส่งผลที่ดีต่อการรักษา

การรักษาก็มีด้วยกันหลายวิธี หาก ต้องหมั่นสำารวจตัวเอง เ

การควบคุมให้มีความพอดี จึงเป็น เรื่องที่ดี เพราะทำาให้เกิดการพัฒนา แต่หาก ละเลย ไม่ “ปลดล็อกความเครียด” ออกไป บ้าง หรือควบคุมความเครียดไม่ได้ ก็จะ ลุกลามกลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการ ดำาเนินชีวิต ห้าหมู่ ตนเอง

smilehub ตนเองได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.