อำ�น�จล้นฟ้�

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ค้น ยึด จับกุมได้ ต�มป.วิอ�ญ�ห�กพบทุจริต เลือกตั้ง แถมว่�คว�มในศ�ลได้ ไม่จำ�เป็นต้องพึ่ง อัยก�รเหมือนในอดีต พร้อมตั้งกองทุนปร�บ ทุจริตฯ ใช้เงินปชช.บริจ�คและที่ยึดได้จ�ก ทำ�ผิด กำ�หนดให้ กกต. จนครบว�ระ ด้�น “ประยุทธ์” ลงน�มตั้ง “อุตตม” นั่งที่ปรึกษ� น�ยกฯ “สรรเสริญ” ซัดกลับนปช. ลั่นทห�รไม่ เคยสองม�ตรฐ�น แต่ยืนข้�งประเทศและคว�ม ถูกต้อง ไม่คิดล้�งบ�งใคร มั่นใจคนไม่ผิดไม่เดือด ร้อน แนะนปช. ย้อนดูพฤติกรรมตนเอง ขณะที่ “ว่�ทปลัดพณ.”ี่ ยันชัด ห�กต้องลงน�มใน หนังสือเรียกค่�เสียห�ยจีทูจี ขอพิจ�รณ�ในร�ย ละเอียดก่อน ชี้ถ้�เป็นก�รบังคับ ก็พร้อมที่จะล� ออกจ�กตำ�แหน่ง เพร�ะไม่ได้ยึดติดอะไร ด้�น “เรืองไกร” เตรียมยื่นหนังสือร้อง “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์จำ�น�ำข�้ว ส่อไม่ ชอบ เหตุ ก�รปิดบัญชีข้�วยังไม่เคลียร์ ขู่จนท. ทำ�ไม่ชอบ อ�จโดนฟ้องภ�ยหลังได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.