กรมชลฯส่งเสริมอาชีพ-ยกระดับรายได้

Daily News Thailand - - เกษตร -

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บ คลองหลวงรัชชโลทร อัน เนื่องมาจากพระราชดำาริ ด้วยแนวคิดหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายมุ่งให้เกิด ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำานักงานพัฒนา ชุมชนอำาเภอเกาะจันทร์ร่วมกับกรมชลประทาน ได้ร่วมดำาเนินการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบอำาเภอเกาะจันทร์ เพื่อเป็น หมู่บ้านในการเรียนรู้การน้อมนำาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ใน การนี้เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้มี เวทีในการนำาเสนอผลงานความสำาเร็จและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำาเนินงานหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำาโครงการ “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำาเภอเกาะจันทร์” ขึ้น

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นาย อำาเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี จุมปาจี๋

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันจันทร์ที่19 กันยายน พ.ศ. 2559...... นางวราลักษณ์ คำานวน นาย สุวัฒน์

วัฒนวิเชียร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.