จราจรกทม.ไหลลื่น 21สายัน1สัยประดาบาห์ยได้เร็ผวขึ้ลนดี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คนกรุงเฮ ก�รจร�จรไหลลื่นอย่�งผิดหูผิดต� บช.น.ประเมินผลง�น “ทำ�จร�จรวันนี้ให้ดีกว่�เมื่อ ว�น” ในรอบ 1 สัปด�หที่์ผ่�นม�

เศร้าสลด...

ญ�ตพี่ิน้องนำ� ศพผู้เคร�ะห์ร้�ยจ�กอุบัติเหตุเรือ ท่องเที่ยวสมบัติมงคลชัยชนเส� เข็มเขื่อนหน้�วดัสน�มไชยจมใน แม่นำ้�เจ้�พระย�ไปฝังที่กุโบร์บ้�น คลองครูจ�ม ต.สำ�เภ�ลม่ อ.พระ นครศรีอยุธย� จ.พระนครศรี อยุธย� ท่�มกล�งคว�มเศร้�สลด ใจและยังมีผู้สูญห�ยอีกหล�ยร�ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.