ชื่พี่อป้ฝาอมยป้-ไม่องคิติ๊ดกใฝ่-เมีสูย ง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“อภิรดี” เซ็นคำ�ส ั่งยึดทรัพย์คดีจีทูจีเก๊แล้ว เตรียมส่งหนังสือให้ผู้ถูกกล่�วห�ท งั้ 6 คน เรียก ค่�เสียห�ยคนละหลักพันล้�น

คล่องตัวขึ้น...

ภ�พก�ร จร�จรบริเวณฝั่งตรงข้�มห้�ง สรรพสินค้�ฟ วิ เจอร์พ�ร ค์รังสิต จ.ปทุมธ�น ี คล่องตัวม�กขึ้นกว่� เดิม โดยมีเจ้�หน้�ทตำี่�รวจจร�จร คอยอำ�นวยคว�มสะดวกในเวล� เร่งด่วนเช้�-เย็นอย่�งแข็งขัน

น�งกอบก�ญจน์ วัฒนวร�งกูร รมว.ก�รท่องเที่ยวและ กีฬ� น�ยยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่�ก�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ่�ยภ�พกับตัวแทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ในก�รประชุม ประเมินสถ�นก�รณ์เรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ ภ�ยหลังรัฐบ�ลมีม�ตรก�ร ปร�บปร�มอย่�งจริงจังที่โรงแรมเซ็นท�ร� แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.