เห็นลูกจมหายต่อหน้า

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สลดใจฝังร่�ง 15 ศพเรือล่ม! ในแม่นำ้�เจ้�พระ ย� สู ญห�ยอีกนับสิบ ผวจ.สั่งปิดลำ�น�ำ้คน้ห�ศพ-กู้ เรือ แจ้งดำ�เนินคดี 3 ข้อห� “เจ้�ของเรือ-คนขับ” ยืนยันส�เหตุบรรทุกเกินนำ้�หนัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.