พลังงานแสงอาทิตย์

Daily News Thailand - - การเมือง -

ดู แสงอาทิตย์ และส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อาทิตย์มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน หากน �ามาใช้ประโยชน์ใน ทางที่เหมาะสม หรือแม้แต่ท�าความเย็น โครงการพัฒนาหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ า�กัด (มหาชน)” “เสนา” “ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ “พลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์” ปัจจุบันและอนาคต ในต่างประเทศแล้ว นั้น พยายามจะนา�พลังงาน พลังงานแสง (โซลาร์รูฟท็อป) “บริษัท เสนา จะได้รับใน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้น ส�าหรับบ้านในโครงการที่พัฒนาขึ้นมา “แผงโซลาร์บนหลังคา” จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.