เปิดนิคมฯอาหารแห่งเเรกอาเซียน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว. อุตสาหกรรม นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.การสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา โครงการ “เวิลด์ ฟู้ด วัลเลย์ ไทยแลนด์” เปิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยให้ก้าวไปสู่การผลิตและแปรรูป สินค้าด้วยนวัตกรรมพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยอย่างยั่งยืน

นางอรรชกา กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในรูปแบบประชารัฐมีการมุ่งเป้าสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อาหารสู่ยุค4.0 โดยคำานึงถึงอนาคตของประเทศ และพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่สอดคล้องกับ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติของกระทรวงอุตสาหกรรมใน อนาคตที่ควรจะต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการนำา ผลงานเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเอกชนอย่างเป็นระบบก่อเกิดประสิทธิภาพต่อ การพัฒนาประเทศในภาพรวมให้มากขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.