นึกว่าต่างจังหวัด

Daily News Thailand - - กทม.-จรำจร -

ซอยสุวินทวงศ์ 51 ยังพบเห็นถนนเป็นดินลูกรัง ซ้ำ�ยังช ำ�รุดหมดสภำพ เพรำะมีรถบรรทุกขนำดใหญ่ วิ่ง เข้ำออกจนถนนพังแต่ยังไม่รับผิดชอบ คิดไม่ถึงเลยว่ำ สภำพแบบนี้ยังมีในกรุงนึกว่ำต่ำงจังหวัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.