‘ดอม’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

“เดอะ ดิชธิงกวิช เจนเทอร์แมน ไรด์ 2016 ( The Distinguished Gentleman’s Ride 2016)” ดอม โมแวเบอร์ (Movember)

สำ�หรับผู้ที่สนใจ ส�ม�รถติดต่อ สอบถ�มเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร่วมง�น ได้ที่ โทร. 08-6774-2813 หรือคลิกเข้�ไปดู ร�ยละเอียดอื่นๆ ได้ ได้ที่เว็บไซต์ที่ เว็ บ ไซ ต์ gentlemansride.com, เฟซบุ๊ก TriumphBangkok, อินสต�แกรม britbike_bkk และ ออฟฟิศเชียล ไลน์ britbikebkk

มอเตอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.